ลำดับ ชื่อบทความวิจัย ชื่อ – นามสกุล วัน เดือน ปี
1 ปัจจัยด้านการทำงานจากที่บ้านและแรงจูงใจภายในของพนักงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
การทำงานจากที่บ้านของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
กิตติ มีเนตรทิพย์ 17 กรกฎาคม 2566
2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลาออกของพนักงานในกรุงเทพมหานครหลังสถานการณ์โควิด 19 กรภัทร รักเดช 17 กรกฎาคม 2566
3 แรงจูงใจและปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อสมาร์ตโฟนผ่านเว็บไซต์
Ais Online Store ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ชลดา เอี้ยวน้าว 17 กรกฎาคม 2566
4 การรับรู้ความเสี่ยงและการยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้งาน LINE BK
ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
ทิพย์วรรณ ทองสวัสดิ์ 17 กรกฎาคม 2566
5 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง และรูปแบบบรรยากาศองค์กรที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์
ของพนักงานบริษัทเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
พรรณรวี สิทธิรัตน์ 17 กรกฎาคม 2566
6 ปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้าและส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องดื่มจากตู้กดอัตโนมัติเต่าบินของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
วรัญญา สอพอง 17 กรกฎาคม 2566
7 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อการเข้าใช้ฟิตเนส เฟิร์ส เซ็นเตอร์ ในเขตกรุงเทพมหานคร วีริยา นานา 17 กรกฎาคม 2566

 

หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา

  • ประวัติความเป็นมา
  • โครงสร้างองค์กร
  • อาจารย์และบุคลากร

หลักสูตร
บทความเผยแพร่

  • บทความวิจัย
  • วารสารบริหารธุรกิจ

ข่าวสาร
ติดต่อเรา
TERM OF USE
PRIVACY STATEMENT
SWU WEBSITE

ที่อยู่
ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
114 สุขุมวิท 23 ถ.สุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ กทม.

© 2023 MBA SWU All Rights Reserved

เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 16.30 น.

X