ลำดับ ชื่อบทความวิจัย ชื่อ – นามสกุล วัน เดือน ปี
1 ปัจจัยด้านการทำงานจากที่บ้านและแรงจูงใจภายในของพนักงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
การทำงานจากที่บ้านของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
กิตติ มีเนตรทิพย์ 17 กรกฎาคม 2566
2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลาออกของพนักงานในกรุงเทพมหานครหลังสถานการณ์โควิด 19 กรภัทร รักเดช 17 กรกฎาคม 2566
3 แรงจูงใจและปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อสมาร์ตโฟนผ่านเว็บไซต์
Ais Online Store ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ชลดา เอี้ยวน้าว 17 กรกฎาคม 2566
4 การรับรู้ความเสี่ยงและการยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้งาน LINE BK
ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
ทิพย์วรรณ ทองสวัสดิ์ 17 กรกฎาคม 2566
5 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง และรูปแบบบรรยากาศองค์กรที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์
ของพนักงานบริษัทเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
พรรณรวี สิทธิรัตน์ 17 กรกฎาคม 2566
6 ปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้าและส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องดื่มจากตู้กดอัตโนมัติเต่าบินของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
วรัญญา สอพอง 17 กรกฎาคม 2566
7 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อการเข้าใช้ฟิตเนส เฟิร์ส เซ็นเตอร์ ในเขตกรุงเทพมหานคร วีริยา นานา 17 กรกฎาคม 2566
8 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อแก้วเครื่องดื่มรับประทานได้ของผู้บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร กฤษณา หัตถกิจจำเริญ 25 พฤศจิกายน 2566
9 แรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ศรัณย์รัตน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 12 ธันวาคม 2566
10 อิทธิพลของการใช้ไมโครอินฟลูเอนเซอร์และปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเสมือนจริงต่อพฤติกรรมการสนับสนุนตราสินค้าในอุตสาหกรรมความงามของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นซี สุชานาถ รักแดง 12 ธันวาคม 2566
11 พฤติกรรมการบริโภคชาบูประเภทหมาล่าในเขตกรุงเทพมหานคร อังควรรณ ดีเลิศ 12 ธันวาคม 2566
12 รูปแบบการดำเนินชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์กันแดดผิวหน้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กานต์รวี พงษ์พานิช 12 ธันวาคม 2566
13 การรับรู้เชิงประสบการณ์ของลูกค้าและคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและความภักดีของผู้บริโภคเครื่องสำอางค์ตราสินค้าระดับลักชัวรีในห้างสรรพสินค้า เขตกรุงเทพมหานคร ณัฐวิภาลักษ์ ผิวเกลี้ยง 12 ธันวาคม 2566
14 ส่วนประสมทางการตลาดยุคใหม่ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเครื่องจําหน่ายสินค้าอัตโนมัติเต่าบิน ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กุลนรี วิสิฐสัทธาพงศ์ 12 ธันวาคม 2566
15 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจการใช้บริการอาคารสํานักงานให้เช่า อาคารธนภูมิ เกษมสันต์ เกษมสัตย์ 12 ธันวาคม 2566
16 พฤติกรรมการท่องเที่ยวในประเทศด้วยตนเองของนักท่องเที่ยวชาวไทย เจเนอเรชั่นวาย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 เจษฎ์สิตา จารุวรางค์รัตน์ 12 ธันวาคม 2566
17 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความภักดีของบุคลากรบริษัทสถาปนิกในเขตกรุงเทพมหานคร ปุญชรัสมิ์ บรรณปัญญา 12 ธันวาคม 2566
18 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจความผูกพันในงานของพนักงานบริษัทจัดจําหน่ายและบริการหลังการขายเครื่องจักรกลหนักแห่งหนึ่งในประเทศไทย ไพศาล ศรชัย 12 ธันวาคม 2566
19 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารของผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในคอนโด กฤตไชย ฐานสันโดษ 12 ธันวาคม 2566
20 การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ การท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีของนักท่องเที่ยวชาวไทย จําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์และพฤติกรรมนักท่องเที่ยว ณพวุฒิ ปิ่นประยงค์ 5 กุมภาพันธ์ 2567
21 อิทธิพลระหว่างปัจจัยในการทํางาน ความสมดุลระหว่างการทํางานและชีวิตส่วนตัวกับความเครียดของพนักงานเอกชนเจนเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร กฤษฎา ปานศรี 19 กุมภาพันธ์ 2567
22 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสั่งอาหารผ่านแอพพลิเคชันของผู้บริโภคในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่หลังวิกฤตโควิด-19 ศิริลักษณ์ ปีปทุม 15 พฤษภาคม 2567
23 วัฒนธรรมองค์กรและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานการประปานครหลวง นวมลลิ์ กะจะวงษ์ 15 พฤษภาคม 2567
24 ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ การยอมรับเทคโนโลยี ต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ สิ่งแวดล้อม และความตั้งใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เบญจพร อวดเขตร 15 พฤษภาคม 2567
25 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการความมั่นคงด้านอาหารและรายได้ ในตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ พิชญ์สินี เหล่าปรีชากุล 15 พฤษภาคม 2567
26 การตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านช่องทาง Appilcation Tiktok ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร วรินธร ใจกล้า 15 พฤษภาคม 2567
27 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่มีบรรจุภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในเขตกรุงเทพมหานคร ก้องกิตติกานต์ ทรัพย์มงคล 15 พฤษภาคม 2567
28 การประเมินผลการทำงานและการปฏิบัติงานเป็นทีมที่มีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร รัตติยาภรณ์ ปลอดทอง 15 พฤษภาคม 2567
29 อิทธิพลของโฆษณาแฝงที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคที่ชมละครชุด คินน์พอร์ช เดอะซีรีส์ ลา ฟอร์เต้ เนตรนภา พุ่มประพาฬ 15 พฤษภาคม 2567
30 แรงจูงใจในการทำงาน ความพึงพอใจในงาน ที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานโรงแรมห้าดาว ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในเขตกรุงเทพมหานคร อาทิตยา ศรีบุญโรจน์ 15 พฤษภาคม 2567
31 พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการแสวงหาข้อมูลการท่องเที่ยวและองค์ประกอบของการท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวของกลุ่มนักท่องเที่ยวเจเนอเรชันวายในเขตกรุงเทพมหานคร พริฏฐา หิรัญยะศาสตร์ 15 พฤษภาคม 2567
32 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ E-TAX ของผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร ภัทนพงศ์ พรหมศร 15 พฤษภาคม 2567
33 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้งานระบบพื้นที่เก็บข้อมูล คลาวด์ของพนักงานบริษัทเอกชนผู้ให้บริการด้าน IT แห่งหนึ่งในเขตห้วยขวาง แสงดาว  เล็กสาลี 15 พฤษภาคม 2567
34 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและวัฒนธรรมองค์กรที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร วรัญรัตน์  ดุลยพันธ์ 15 พฤษภาคม 2567
35 คุณภาพชีวิตการทำงาน และความพึงพอใจในการทำงาน ที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรสายปฏิบัติการในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิลาวัลย์ ม่วงพลับ 15 พฤษภาคม 2567
36 ผู้ทรงอิทธิพลในสื่อสังคมออนไลน์ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ยูนิโคล่ของคนวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร โชษิตา แสงอธิคม 19 พฤษภาคม 2567
37 การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคเบียร์กับการตัดสินใจซื้อเบียร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ญาณพัทร์ วินัยศิวิไล 19 พฤษภาคม 2567
38 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานที่มีความหลากหลายทางเพศที่ปฏิบัติงานอยู่ในบริษัทย่านธุรกิจกรุงเทพมหานคร ฐิติกานต์  เย็นสุข 19 พฤษภาคม 2567
39 ความผูกพันต่อองค์กรที่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการทำงานและความจงรักภักดีต่อองค์กรของเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม นภารัฐ อัมพสุวรรณ 19 พฤษภาคม 2567
40 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่น แบรนด์ Everything2019ผ่านช่องทางติ๊กต็อกช็อป พนัชกร อภิบุลวัชร 19 พฤษภาคม 2567
41 ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าถึงข้อมูลของผู้สูงอายุ ในเขตจังหวัดนนทบุรี ยุพา กงเพชร 19 พฤษภาคม 2567
42 รูปแบบเนื้อหาเชิงการตลาดและลักษณะของอินฟูลเอนเซอร์ที่มีผลต่อความเชื่อมั่นในคลินิกเสริมความงามแบบหัตถการของผู้หญิงวัยทำงานตอนต้นในกรุงเทพมหานคร วริศรา จีระวงศ์สุวรรณ 19 พฤษภาคม 2567
43 ความจริงที่ไม่มีกลิ่น พลังของสื่อในการทดแทนกลิ่น ณัฐนันท์ เสริมส่งสกุลชัย 21 พฤษภาคม 2567
44 การวิเคราะห์ร่วมในการตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สุปวีณ์ บุญลาภ 8 กรกฎาคม 2567
45 การตัดสินใจซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมของผู้บริโภคในประเทศไทย ฐานิตา จริยะกุล 8 กรกฎาคม 2567
46 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการรถเช่าของกลุ่มผู้ใช้บริการ ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มัสลิน น้อยไทย 8 กรกฎาคม 2567
47 อิทธิพลของคุณลักษณะของคอนโดมิเนียมมือสองที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้ที่ทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ด้วยการวิเคราะห์แบบคอนจอยท์ รัชตา เดชพานิชยกุล 8 กรกฎาคม 2567
48 แรงจูงใจในการทํางานกับความคงอยู่ของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สํานักงานใหญ่ มัชฌิมา โมรัษเฐียร 8 กรกฎาคม 2567
49 อิทธิพลของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองผู้บริโภค ที่มีต่อการตัดสินใจใช้บริการแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งรูปแบบวีดีโอ ของนิสิต/นักศึกษา ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ชนญชา พรหมสาขา ณ สกลนคร 8 กรกฎาคม 2567
50 อิทธิพลของปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการทํางานที่มีต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร หทัยภัทร แก้วเนิน 8 กรกฎาคม 2567
51 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทํางานของบุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เพ็ญสิริ ไวยลาภ 8 กรกฎาคม 2567
52 อิทธิพลของปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการทํางาน ที่มีต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท ทดสอบและตรวจสอบโดยไม่ทําลายชิ้นงาน ในประเทศไทย พัชรินทร์ อยู๋สุขสำราญ 8 กรกฎาคม 2567
53 รูปแบบการดําเนินชีวิตและประเภทเกมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจรับชมวิดีโอเกมบนแพลตฟอร์ม ยูทูบของผู้บริโภคเจเนเรชั่น Y และ Z กฤตนัย เส็นติระ 8 กรกฎาคม 2567
54 แรงจูงใจในการท่องเที่ยว และการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการท่องเที่ยวเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ไตรภพ สดประเสริฐ 8 กรกฎาคม 2567
55 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารสุนัขปรุงสุกของผู้เลี้ยงสุนัขในเขตกรุงเทพมหานคร ศิริพร บัณฑุวราภรณ์ 8 กรกฎาคม 2567
56 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผัดไทยกึ่งสําเร็จรูปโดยเทคนิคการวิเคราะห์แบบคอนจอยท์ อรอินทุ์ วงค์ครองศักดิ์ 8 กรกฎาคม 2567
57 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรกองคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ศิรประภา อักษรศรี 8 กรกฎาคม 2567
58 ปัจจัยเชิงพฤติกรรมและลักษณะของลูกค้าที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อไอศกรีมมอลโต้ ประไพพรรณ จรุงจิตต์ 8 กรกฎาคม 2567
59 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปไทยและบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเกาหลีในเขตกรุงเทพมหานคร ปุณยนุช สิทธิพรชัยสกุล 8 กรกฎาคม 2567
       
       
       
       
       
       

หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา

  • ประวัติความเป็นมา
  • โครงสร้างองค์กร
  • อาจารย์และบุคลากร

หลักสูตร
บทความเผยแพร่

  • บทความวิจัย
  • วารสารบริหารธุรกิจ

ข่าวสาร
ติดต่อเรา
TERM OF USE
PRIVACY STATEMENT
SWU WEBSITE

ที่อยู่
ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
114 สุขุมวิท 23 ถ.สุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ กทม.

© 2023 MBA SWU All Rights Reserved

เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 16.30 น.

X