ลำดับ ชื่อบทความวิจัย ชื่อ – นามสกุล วัน เดือน ปี
1 ปัจจัยด้านการทำงานจากที่บ้านและแรงจูงใจภายในของพนักงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
การทำงานจากที่บ้านของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
กิตติ มีเนตรทิพย์ 17 กรกฎาคม 2566
2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลาออกของพนักงานในกรุงเทพมหานครหลังสถานการณ์โควิด 19 กรภัทร รักเดช 17 กรกฎาคม 2566
3 แรงจูงใจและปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อสมาร์ตโฟนผ่านเว็บไซต์
Ais Online Store ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ชลดา เอี้ยวน้าว 17 กรกฎาคม 2566
4 การรับรู้ความเสี่ยงและการยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้งาน LINE BK
ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร
ทิพย์วรรณ ทองสวัสดิ์ 17 กรกฎาคม 2566
5 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง และรูปแบบบรรยากาศองค์กรที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์
ของพนักงานบริษัทเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
พรรณรวี สิทธิรัตน์ 17 กรกฎาคม 2566
6 ปัจจัยด้านคุณค่าตราสินค้าและส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องดื่มจากตู้กดอัตโนมัติเต่าบินของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
วรัญญา สอพอง 17 กรกฎาคม 2566
7 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความภักดีต่อการเข้าใช้ฟิตเนส เฟิร์ส เซ็นเตอร์ ในเขตกรุงเทพมหานคร วีริยา นานา 17 กรกฎาคม 2566
8 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อแก้วเครื่องดื่มรับประทานได้ของผู้บริโภควัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร กฤษณา หัตถกิจจำเริญ 25 พฤศจิกายน 2566
9 แรงจูงใจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ศรัณย์รัตน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 12 ธันวาคม 2566
10 อิทธิพลของการใช้ไมโครอินฟลูเอนเซอร์และปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเสมือนจริงต่อพฤติกรรมการสนับสนุนตราสินค้าในอุตสาหกรรมความงามของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นซี สุชานาถ รักแดง 12 ธันวาคม 2566
11 พฤติกรรมการบริโภคชาบูประเภทหมาล่าในเขตกรุงเทพมหานคร อังควรรณ ดีเลิศ 12 ธันวาคม 2566
12 รูปแบบการดำเนินชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์กันแดดผิวหน้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กานต์รวี พงษ์พานิช 12 ธันวาคม 2566
13 การรับรู้เชิงประสบการณ์ของลูกค้าและคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและความภักดีของผู้บริโภคเครื่องสำอางค์ตราสินค้าระดับลักชัวรีในห้างสรรพสินค้า เขตกรุงเทพมหานคร ณัฐวิภาลักษ์ ผิวเกลี้ยง 12 ธันวาคม 2566
14 ส่วนประสมทางการตลาดยุคใหม่ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเครื่องจําหน่ายสินค้าอัตโนมัติเต่าบิน ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กุลนรี วิสิฐสัทธาพงศ์ 12 ธันวาคม 2566
15 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจการใช้บริการอาคารสํานักงานให้เช่า อาคารธนภูมิ เกษมสันต์ เกษมสัตย์ 12 ธันวาคม 2566
16 พฤติกรรมการท่องเที่ยวในประเทศด้วยตนเองของนักท่องเที่ยวชาวไทย เจเนอเรชั่นวาย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 เจษฎ์สิตา จารุวรางค์รัตน์ 12 ธันวาคม 2566
17 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความภักดีของบุคลากรบริษัทสถาปนิกในเขตกรุงเทพมหานคร ปุญชรัสมิ์ บรรณปัญญา 12 ธันวาคม 2566
18 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจความผูกพันในงานของพนักงานบริษัทจัดจําหน่ายและบริการหลังการขายเครื่องจักรกลหนักแห่งหนึ่งในประเทศไทย ไพศาล ศรชัย 12 ธันวาคม 2566
19 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารของผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในคอนโด กฤตไชย ฐานสันโดษ 12 ธันวาคม 2566
20 การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ การท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีของนักท่องเที่ยวชาวไทย จําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์และพฤติกรรมนักท่องเที่ยว ณพวุฒิ ปิ่นประยงค์ 5 กุมภาพันธ์ 2567
21 อิทธิพลระหว่างปัจจัยในการทํางาน ความสมดุลระหว่างการทํางานและชีวิตส่วนตัวกับความเครียดของพนักงานเอกชนเจนเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร กฤษฎา ปานศรี 19 กุมภาพันธ์ 2567

หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา

  • ประวัติความเป็นมา
  • โครงสร้างองค์กร
  • อาจารย์และบุคลากร

หลักสูตร
บทความเผยแพร่

  • บทความวิจัย
  • วารสารบริหารธุรกิจ

ข่าวสาร
ติดต่อเรา
TERM OF USE
PRIVACY STATEMENT
SWU WEBSITE

ที่อยู่
ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
114 สุขุมวิท 23 ถ.สุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ กทม.

© 2023 MBA SWU All Rights Reserved

เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 16.30 น.

X