ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวประกาศ

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่
  • ข่าวสารวารสาร
  • ข่าวสารทั่วไป

ประกาศผลสอบประมวลความรู้ ประจำภาคเรียนที่ 2/2565

ประกาศผลสอบประมวลความรู้ ประจำภาคเรียนที่ 2/2565     〈คลิ๊ก〉  ประกาศผลสอบประมวลความรู้ ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 สาขาวิชาการตลาด   〈คลิ๊ก〉  ประกาศผลสอบประมวลความรู้ ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 สาขาวิชาการจัดการ

ประกาศรายวิชาที่นิสิตสอบไม่ผ่าน การสอบประมวลความรู้ ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา

ประกาศรายวิชาที่นิสิตสอบไม่ผ่าน การสอบประมวลความรู้ ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2565   สาขาวิชาการตลาด   » หมวดวิชาแกน สาขาวิชาการตลาด 〈คลิ๊ก!〉   » หมวดวิชาเอก สาขาวิชาการตลาด 〈คลิ๊ก!〉   สาขาวิชาการจัดการ   » หมวดวิชาแกน สาขาวิชาการจัดการ 〈คลิ๊ก!〉    » หมวดวิชาเอก สาขาวิชาการจัดการ 〈คลิ๊ก!〉 

ประชาสัมพันธ์กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนพฤษภาคม 2566

ประชาสัมพันธ์กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ประชาสัมพันธ์กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนพฤษภาคม 2566  (คลิ๊กรายละเอียด) (สกุนดี รักนิสัย)

เอกสารประกอบโครงการปฐมนิเทศ MBA รุ่นที่ 23

เอกสารประกอบโครงการปฐมนิเทศ รุ่นที่ 23  – กำหนดการโครงการปฐมนิเทศ รุ่นที่ 23 <<Click>>  – POWER POINT ประกอบคำบรรยายโครงการปฐมนิเทศ รุ่นที่ 23 <<Click>>   ตารางสอนภาคเรียนที่ 1/2564  – ตารางสอน MBA การจัดการ นอกเวลาราชการ <<Click>>  – ตารางสอน MBA การจัดการ ในเวลาราชการ <<Click>>  – ตารางสอน MBA การตลาด นอกเวลาราชการ <<Click>>  – ตารางสอน MBA การตลาด ในเวลาราชการ <<Click>>  

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเรียนเชิญผู้สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 12

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเรียนเชิญผู้สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564 โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความได้ที่ mbasbj@gmail.com ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2564 โดยสามารถดูรายละเอียดการจัดเตรียมบทความ ได้ที่ http://mba.swu.ac.th/wp-content/uploads/2021/05/270564.pdf

ประกาศผลสอบประมวลความรู้ ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 (รอบซ่อมที่

ประกาศผลสอบประมวลความรู้ ประจำภาคเรียนที่ 2/2566   - สาขาวิชาการจัดการ (คลิ๊ก)   - สาขาวิชาการตลาด  (คลิ๊ก)   ประกาศรายวิชาที่นิสิตสอบไม่ผ่าน การสอบประมวลความรู้หมวดวิชาแกน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565   - สาขาวิชาการจัดการ  (คลิ๊ก)   - สาขาวิชาการตลาด  (คลิ๊ก)   ประกาศรายวิชาที่นิสิตสอบไม่ผ่าน การสอบประมวลความรู้หมวดวิชาเอก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565   - สาขาวิชาการตลาด  (คลิ๊ก)

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนิสิตเพื่อรับทุนอุดหนุนการทำวิจัยของศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ตามประกาศศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลงวันที่ 3 มีนาคม 2566 เรื่อง การรับสมัครนิสิตเพื่อรับทุนอุดหนุนการทำวิจัยของศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา นั้น บัดนี้ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้พิจารณาคุณสมบัติตามที่กำหนดเป็นที่เรียบร้อย จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัยของนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

ประกาศผลสอบประมวลความรู้ ประจำภาคเรียนที่ 2/2565

ประกาศผลสอบประมวลความรู้ ประจำภาคเรียนที่ 2/2565     〈คลิ๊ก〉  ประกาศผลสอบประมวลความรู้ ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 สาขาวิชาการตลาด   〈คลิ๊ก〉  ประกาศผลสอบประมวลความรู้ ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 สาขาวิชาการจัดการ

ประกาศรายวิชาที่นิสิตสอบไม่ผ่าน การสอบประมวลความรู้ ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา

ประกาศรายวิชาที่นิสิตสอบไม่ผ่าน การสอบประมวลความรู้ ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2565   สาขาวิชาการตลาด   » หมวดวิชาแกน สาขาวิชาการตลาด 〈คลิ๊ก!〉   » หมวดวิชาเอก สาขาวิชาการตลาด 〈คลิ๊ก!〉   สาขาวิชาการจัดการ   » หมวดวิชาแกน สาขาวิชาการจัดการ 〈คลิ๊ก!〉    » หมวดวิชาเอก สาขาวิชาการจัดการ 〈คลิ๊ก!〉 

ประกาศขอรับสมัครทุนวิจัยนิสิต หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (นอกเวลาราชการ) รุ่นที่

ประกาศคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครนิสิต (นอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 24 เพื่อรับทุนอุดหนุนการทำวิจัยของศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ขอรับใบสมัครและส่งใบสมัครได้ที่โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 เมษายน 2566