อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

บุคลากร

นางสาวอัญญ์ชิสา ภัทรศิริวรัชยา
นักจัดการงานทั่วไป (ชำนาญการพิเศษ)
ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
11753
praneem@g.swu.ac.th
นางสาวศิรรัตน์ จิตรนพรัตน์
นักวิชาการเงินและบัญชี (ชำนาญการ)
หัวหน้างานคลังและพัสดุ
11755
sirarut@g.swu.ac.th
นายจีระบุญ รอดกร
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ชำนาญการ)
11757
jeraboon@g.swu.ac.th
นายนิวัฒน์ ไตรพิษ
นักวิชาการศึกษา
02-1691016
niwat.tra.96@gmail.com
นางสาวปุณยนุช เรือนโนวา
นักวิชาการศึกษา (ชำนาญการพิเศษ)
หัวหน้างานบริการการศึกษา
11756
punyanut@g.swu.ac.th
นางสาวสุภาวดี หว่างเจริญศักดิ์
นักวิชาการศึกษา (ชำนาญการ)
11754
supawadeew@g.swu.ac.th
นางสาวอรญา ไทยบุญมี
นักจัดการงานทั่วไป
15501
meit9611@gmail.com

หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา

  • ประวัติความเป็นมา
  • โครงสร้างองค์กร
  • อาจารย์และบุคลากร

หลักสูตร
บทความเผยแพร่

  • บทความวิจัย
  • วารสารบริหารธุรกิจ

ข่าวสาร
ติดต่อเรา
TERM OF USE
PRIVACY STATEMENT
SWU WEBSITE

ที่อยู่
ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
114 สุขุมวิท 23 ถ.สุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ กทม.

© 2023 MBA SWU All Rights Reserved

เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 16.30 น.

X