อาจารย์ ดร.ศุภิณญา ญาณสมบูรณ์

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา/สาขา สถาบัน ปีที่จบการศึกษา
D.B.A. (International Finance).                   United States International, USA                                              2544
M.B.A. (Finance) Saint Louis University, USA 2539
บช.บ. (บัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2537

ความเชี่ยวชาญ

  • ด้านการเงิน
  • ด้านการบัญชี
X