อาจารย์ ดร.วรินทรา ศิริสุทธิกุล

 

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา/สาขา สถาบัน ปีที่จบการศึกษา
D.B.A. (Marketing and Tourism)                                            Monash University, Australia                                     2552
M.S. (Marketing) University of Colorado, USA 2542
B.B.A. (Marketing) University of Colorado, USA 2541

ความเชี่ยวชาญ

 

X