สาขาวิชาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ภาษาอังกฤษ: Master of Business Administration Program Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ: บธ.ม.
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Master of Business Administration
ชื่อย่อ: M.B.A.

ปรัชญาการศึกษาของหลักสูตร
ธุรกิจก้าวหน้าด้วยบุคลากรที่รอบรู้การบริหารธุรกิจที่ทันสมัย สามารถพัฒนานวัตกรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1) ผลิตบุคลากรให้สามารถบริหารธุรกิจ ด้วยทักษะการเป็นผู้บริหาร ผู้ประกอบการ นักการตลาด นักการจัดการ และผู้ปฏิบัติงานด้านธุรกิจเพื่อสังคม ที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจสมัยใหม่
2) ผลิตบุคลากรให้สามารถพัฒนางานวิจัยทางด้านการบริหารธุรกิจ และด้านธุรกิจเพื่อสังคม
3) ผลิตบุคลากรให้สามารถประกอบวิชาชีพด้วยมาตรฐานจรรยาบรรณ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
4) ผลิตบุคลากรให้สามารถสื่อสารและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1) เป็นนักการตลาด นักการจัดการ และผู้ปฏิบัติงานด้านธุรกิจเพื่อสังคม
2) เป็นผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม
3) เป็นผู้บริหารองค์กรภาครัฐและเอกชน
4) เป็นที่ปรึกษาบริษัททางด้านการตลาด การจัดการ และด้านธุรกิจเพื่อสังคม
5) เป็นนักวิจัย นักวิชาการศึกษา
6) เป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษาของภาครัฐและเอกชน
7) ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา

  • ประวัติความเป็นมา
  • อาจารย์และบุคลากร

หลักสูตร
บทความเผยแพร่

  • บทความวิจัย
  • วารสารบริหารธุรกิจ

ข่าวสาร
ติดต่อเรา
TERM OF USE
PRIVACY STATEMENT
SWU WEBSITE

ที่อยู่
ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
114 สุขุมวิท 23 ถ.สุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ กทม.

© 2023 MBA SWU All Rights Reserved

เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 16.30 น.

X