รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลิสร์

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา/สาขา สถาบัน ปีที่จบการศึกษา
กต.ด. (การตลาด) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2550
Ph.D. (International Trade & Finance) University of Missouri, USA 2537
M.A. (Economics) University of Missouri, USA 2531
ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2528

ความเชี่ยวชาญ

  • ด้านการจัดการ
X