ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา/สาขา สถาบัน ปีที่จบการศึกษา
D.B.A. (Marketing)           The University of Western Australia, Australia           2552
M.M.R. (Marketing) The University of Western Australia, Australia 2549
M.B.A. (Marketing) City University, USA 2540
B.B.A. (Marketing) Assumption University 2537

ความเชี่ยวชาญ

  • ด้านการตลาด
  • ด้านการท่องเที่ยว
X