ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวัลลักษณ์ คุณาธิกรกิจ

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา/สาขา สถาบัน ปีที่จบการศึกษา
ปร.ด. (การสื่อสารระหว่างบุคคล)           มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2540
M.B.A.(Marketing) University of Central Oklahoma, USA.           2535
รบ. (การบริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2529

ความเชี่ยวชาญ

  • ด้านการตลาด
  • ด้านการสื่อสาร
X