ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังวาน ยอดวิศิษฎ์ศักดิ์

 

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา/สาขา สถาบัน ปีที่จบการศึกษา
D.B.A. (Business Administration) The University of South Australia, Australia 2546
บธ.ม. (การเงินและการตลาด) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2541
B.B.A. (Marketing) Assumption University 2535

ความเชี่ยวชาญ

  • ด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์
  • ด้านการเป็นผู้ประกอบการ
  • ด้านการบริหารองค์กร
  • ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
X