สาขาวิชาบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
ภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy Program in Business Administration for Society
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจเพื่อสังคม)
ชื่อย่อ: ปร.ด. (บริหารธุรกิจเพื่อสังคม)
ภาษาอังกฤษชื่อเต็ม: Doctor of Philosophy (Business Administration for Society)
ชื่อย่อ: Ph.D. (Business Administration for Society)
ปรัชญาการศึกษาของหลักสูตร
สร้างสรรค์นวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่ ประเมินมูลค่าทางธุรกิจและคุณค่าทางสังคม บนพื้นฐานการวิจัย ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณลักษณะและความรู้ความสามารถ ต่อไปนี้
1) สามารถเป็นผู้นำทางด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือองค์ความรู้ใหม่ทางการบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
2) สามารถบูรณาการศาสตร์ด้านการบริหารธุรกิจ ธุรกิจเพื่อสังคม กับการวิจัย โดยคำนึงถึงมูลค่าทางธุรกิจและ คุณค่าทางสังคมควบคู่กับการมีจิตสาธารณะพร้อมรับใช้สังคม
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1) จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการ อุตสาหกรรม วิทยาการจัดการ และศาสตร์อื่นตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อให้เกิด สหสาขาวิชาชีพ (Multidisciplinary) เพื่อขยายโอกาสและมุมมองที่หลากหลายในการเรียน
2) มีประสบการณ์ในการทำงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี โดยต้องมีประสบการณ์ในการทำงานด้านบริหารธุรกิจหรือสาขาที่ เกี่ยวข้อง
3) มีคุณสมบัติทั่วไปอื่นๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วย เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2566 4) คุณสมบัติอื่น ๆ ต้องเป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควรให้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษาได้

สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1) นักวิชาการ / อาจารย์ผู้สอนด้านที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจเพื่อสังคม 
2) นักวิจัยด้านบริหารธุรกิจ และด้านธุรกิจเพื่อสังคม 
3) ที่ปรึกษาธุรกิจเพื่อสังคม 
4) นักวิเคราะห์/ นักพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม 
5) ผู้บริหารงานในองค์การภาครัฐและเอกชน 
6) ผู้ประกอบการธุรกิจ/ ผู้ประกอบการธุรกิจแบบ Startup / ผู้ประกอบธุรกิจเพื่อสังคม

หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา

  • ประวัติความเป็นมา
  • อาจารย์และบุคลากร

หลักสูตร
บทความเผยแพร่

  • บทความวิจัย
  • วารสารบริหารธุรกิจ

ข่าวสาร
ติดต่อเรา
TERM OF USE
PRIVACY STATEMENT
SWU WEBSITE

ที่อยู่
ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
114 สุขุมวิท 23 ถ.สุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ กทม.

© 2023 MBA SWU All Rights Reserved

เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ 8.30 – 16.30 น.

X