ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวประกาศ

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่
  • ข่าวสารวารสาร
  • ข่าวสารทั่วไป

แบบสำรวจนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

แแบบสำรวจนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่ประสงค์รับบริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 กับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นิสิตผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/QBFBpyPn3VwbqYfY7 รบกวนผู้สนใจตอบกลับภายใน 31 พ.ค.64 ไม่เกินเวลา 12.00น.

ประชาสัมพันธ์ 21 พฤษภาคม 2564

ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าการอบรมของ มธ เป็นการอบรม Good Clinical Practice (GCP) ไม่ได้เป็นการอบรมพื้นฐาน EC ดังนั้นสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย จึงเร่งจัดอบรมแบบ Online ให้กับบุคลากรและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยกำหนดเป็น วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ขอให้ทางคณะรวบรวมจำนวนและรายชื่อผู้สนใจเข้าร่วมอบรม และแจ้งรายชื่อมายังคณะฯ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เพื่อจะได้ block จำนวนผู้เข้าอบรมไว้ให้โดยเฉพาะ เมื่อทางสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัยเปิดรับต้องแจ้งให้ลงทะเบียนในระบบตามปกติ ในระหว่างนี้แนะนำให้บุคลากรและนิสิตทำข้อเสนอโครงการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเรียนเชิญผู้สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 12

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเรียนเชิญผู้สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564 โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความได้ที่ mbasbj@gmail.com ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2564 โดยสามารถดูรายละเอียดการจัดเตรียมบทความ ได้ที่ http://mba.swu.ac.th/wp-content/uploads/2021/05/270564.pdf

ประกาศผลสอบประมวลความรู้ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

ประกาศผลสอบประมวลความรู้ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการจัดการ หมายเหตุ : นิสิตที่สอบไม่ผ่านทางโครงการจะปรกาศรายวิชาที่ต้องสอบ ให้ทราบภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2564  

กำหนดการสอบปากเปล่า ประจำเดือนมิถุนายน 2564

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมิถุนายน 2564   (คลิ๊กรายละเอียด) (เพิ่มเติม) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมิถุนายน 2564   (คลิ๊กรายละเอียด) (เพิ่มเติม) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมิถุนายน 2564   (คลิ๊กรายละเอียด)

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเรียนเชิญผู้สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเรียนเชิญผู้สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564 โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความได้ที่ mbasbj@gmail.com ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2564 โดยสามารถดูรายละเอียดการจัดเตรียมบทความ ได้ที่ http://mba.swu.ac.th/wp-content/uploads/2021/05/270564.pdf

ประกาศเลื่อนการประกาศรายชื่อห้องสอบ / รูปแบบการสอบ และวันลงทะเบียนเลื่อนหมวดสอบ การสอบสมิทธิภาพทางภาษา  ระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก 2/2563 จากวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 น. ‼ โดยสามารถอ่านรายละเอียดต่างๆได้ที่ : ระดับปริญญาโท : https://bit.ly/3umtDi1 ระดับปริญญาเอก : https://bit.ly/3tsYqZ4 *สำหรับนิสิตที่ยื่น