โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวประกาศ

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่
  • ข่าวสารวารสาร
  • ข่าวสารทั่วไป

ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศมารับเอกสาร ที่อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 1

ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศมารับเอกสาร ที่อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 1

ประกาศรายชื่อนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เสนอเข้าที่ประชุมกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศรายชื่อนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เสนอเข้าที่ประชุมกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 8 / 2561 วันที่ 21 สิงหาคม 2561 หากนิสิตได้ดำเนินการยื่นจบปีการศึกษา 3 / 2560 แต่ไม่มีรายชื่อปรากฏให้ติดต่อกลับทางบัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 หรือติดต่อ 02-649-5000 ต่อ 12435 หรือ 12429

ประกาศรายชื่อนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เสนอเข้าที่ประชุมกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศรายชื่อนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เสนอเข้าที่ประชุมกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 8 / 2561 วันที่ 21 สิงหาคม 2561 หากนิสิตได้ดำเนินการยื่นจบปีการศึกษา 3 / 2560 แต่ไม่มีรายชื่อปรากฏให้ติดต่อกลับทางบัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 หรือติดต่อ 02-649-5000 ต่อ 12435 หรือ 12429