ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวประกาศ

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่
  • ข่าวสารวารสาร
  • ข่าวสารทั่วไป

ประกาศสำหรับผู้สมัครหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) รุ่นที่ 21

ประกาศสำหรับผู้สมัครหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) รุ่นที่ 21 ในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ สาขาการตลาด และสาขาการจัดการ (รอบ 1) – สอบข้อเขียน วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ห้อง 14-204 อาคาร 14 (ตึกไข่ดาว) อาคารที่มี 7-11 – สอบสัมภาษณ์วิชาการ

ประกาศรายชื่อผู้ที่ต้องส่งชั่วโมงการเรียนรู้ด้วยตนเอง 30 ชั่วโมง

ประกาศรายชื่อผู้ที่ต้องส่งชั่วโมงการเรียนรู้ด้วยตนเอง 30 ชั่วโมง เพื่อสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ส่งได้ที่ E-mail : gradswuacademics@gmail.com โดยระบุห้อข้อ : การส่งเอกสารพัฒนาภาษาอังกฤษ 30 ชั่วโมง ( ชื่อ – สกุล รหัสประจำตัวนิสิต ) ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้ที่ต้องส่งชั่วโมงการเรียนรู้ด้วยตนเอง 30 ชั่วโมง

ประกาศรายชื่อผู้ที่ต้องส่งชั่วโมงการเรียนรู้ด้วยตนเอง 30 ชั่วโมง เพื่อสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ส่งได้ที่ E-mail : gradswuacademics@gmail.com โดยระบุห้อข้อ : การส่งเอกสารพัฒนาภาษาอังกฤษ 30 ชั่วโมง ( ชื่อ – สกุล รหัสประจำตัวนิสิต ) ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2562