ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวประกาศ

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่
  • ข่าวสารวารสาร
  • ข่าวสารทั่วไป

ประกาศผลผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย สำหรับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA และ

ประกาศผลผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย สำหรับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   MBA X-MBA

สอบประมวลความรู้ เทอม 3/2562

สอบประมวลความรู้ เทอม 3/61 หมวดวิชาเอก   รายชื่อผู้เข้าสอบประมวลความรู้ หมวดวิชาเอก สาขาวิชา การจัดการ   รายชื่อผู้เข้าสอบประมวลความรู้ หมวดวิชาเอก สาขาวิชา การตลาด   หมวดวิชาแกน   รายชื่อผู้เข้าสอบประมวลความรู้ หมวดวิชาแกน สาขาวิชา การจัดการ   รายชื่อผู้เข้าสอบประมวลความรู้ หมวดวิชาแกน สาขาวิชา การตลาด  

ประกาศผลสอบประมวลความรู้ ประจำปีการศึกษา 3/2561

ประกาศผลสอบประมวลความรู้ ประจำปีการศึกษา 3/2561   ประกาศผลสอบ3/2561 สาขาวิชาการตลาด ประกาศผลสอบ3/2561 สาขาวิชาการจัดการ รายวิชาที่สอบไม่ผ่าน วิชาเอกการตลาด รายวิชาที่สอบไม่ผ่าน วิชาแกนการตลาด รายวิชาที่สอบไม่ผ่าน วิชาแกนการจัดการ

ประกาศผลผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย สำหรับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA และ

ประกาศผลผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย สำหรับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   MBA X-MBA

สอบประมวลความรู้ เทอม 3/2562

สอบประมวลความรู้ เทอม 3/61 หมวดวิชาเอก   รายชื่อผู้เข้าสอบประมวลความรู้ หมวดวิชาเอก สาขาวิชา การจัดการ   รายชื่อผู้เข้าสอบประมวลความรู้ หมวดวิชาเอก สาขาวิชา การตลาด   หมวดวิชาแกน   รายชื่อผู้เข้าสอบประมวลความรู้ หมวดวิชาแกน สาขาวิชา การจัดการ   รายชื่อผู้เข้าสอบประมวลความรู้ หมวดวิชาแกน สาขาวิชา การตลาด