ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวประกาศ

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่
  • ข่าวสารวารสาร
  • ข่าวสารทั่วไป

SUPREME 2019 ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2562

SUPREME 2019 ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยนิสิตจะต้องเริ่มยื่นเอกสารตามรายละเอียดตามภาพ ผ่านระบบ SUPREME 2019 ควบคู่กับการส่งเอกสารจริง ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้การยื่นเอกสารผ่านระบบ SUPREME 2019 จะทำให้นิสิตสามารถตรวจสอบสถานะการอนุมัติเอกสารด้วยตนเอง