ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เจ้าหน้าที่

anchisa sirarat punyanut1
นางสาวอัญญ์ชิสา ภัทรศิริวรัชยา (ติ๋ม)
เจ้าหน้าที่ดูแลด้านการเรียนการสอน
นอกเวลาราชการ
เบอร์โทร 02-649-5000
ต่อ 11753
เบอร์โทร 02-169-1017-8

อีเมล praneem@g.swu.ac.th
นางสาวศิรรัตน์ จิตรนพรัตน์ (อาร์ท)
เจ้าหน้าที่ดูแลด้านปริญญานิพนธ์
/สารนิพนธ์
เบอร์โทร 02-649-5000
ต่อ 11755
เบอร์โทร 02-169-1017-8

อีเมล sirarut@g.swu.ac.th
นางสาวปุณยนุช เรือนโนวา (เกด)
เจ้าหน้าที่ดูแลด้านการเรียนการสอน
ในนอกเวลาราชการ
เบอร์โทร 02-649-5000
ต่อ 11756
เบอร์โทร 02-169-1017-8

อีเมล punyanut@g.swu.ac.th
supawadee jeraboon
นางสาวสุภาวดี หว่างเจริญศักดิ์ (ปุ้ย)
เจ้าหน้าที่ดูแลด้านวารสาร MBA
เบอร์โทร 02-649-5000 ต่อ 11754
เบอร์โทร 02-169-1017-8

อีเมล supawadeew@g.swu.ac.th
นายจีระบุญ รอดกร (เต้)
เจ้าหน้าที่ดูแลสื่อการเรียนการสอน
เบอร์โทร 02-649-5000 ต่อ 11757
เบอร์โทร 02-169-1017-8

อีเมล jeraboon@g.swu.ac.th
นางสาวอรญา ไทยบุญมี (เหมย)
เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน MBA
เบอร์โทร 02-169-1016
อีเมล swumba@g.swu.ac.th
Share Button