ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติความเป็นมา

ชื่อโครงการฯ : “โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต”

 

ความเป็นมาของโครงการฯ (ภาควิชาบริหารธุรกิจ)

ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ ถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2516 และผลิตบัณฑิตรุ่นแรก ในปีการศึกษา 2518 โดยเปิดสอนเป็นหลักสูตรบัณฑิตทางการศึกษาด้านธรุกิจศึกษา (กศ.บ.)แยกเป็นวิชาเอกการตลาดและการบัญชี โดยรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา และจบวิชาทางธุรกิจไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า โดยเป็นหลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี จากนั้นได้จัดทำหลักสูตรเป็นศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) วิชาเอกการตลาดและการบัญชี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี โดยได้รับอนุมัติเมื่อปี พ.ศ.2533 และขอปรับปรุงเป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ)วิชาเอกการตลาดและวิชาเอกการบัญชี หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี และได้รับอนุมัติในปี พ.ศ.2536
 

ภาควิชาบริหารธุรกิจมีหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติและดำเนินการเปิดสอนรวม 10 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ MBA

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด MBA

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ(สำหรับผู้บริหาร)Ex-MBA

4. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด (สำหรับผู้บริหาร)Ex-MBA

5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี (4 ปี)

6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด (4 ปี)

7. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี (ต่อเนื่อง 2 ปี)

8. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด (ต่อเนื่อง 2 ปี)

9. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอกธรุกิจศึกษา

10. หลักสูตรวิชาโทบริหารธุรกิจ

 

และหลักสูตรที่อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติมี 3 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ภาควิชาบริหารธุรกิจได้มองเห็นว่าการบริหารธุรกิจและการบริหารการตลาดนั้นเป็นสิ่งจำเป็นไม่ว่าบุคคลจะเรียนสาขาใดก็ตามก็จะมีความต้องการเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องการจัดการ การบริหารธุรกิจและการบริหารการตลาด เพื่อให้สามารถแข่งกับคนอื่นได้ ภาควิชาบริหารธุรกิจจึงได้เริ่มร่างหลักสูตรตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 มีการแก้ไขปรับปรุงหลายครั้ง จนกระทั่งในปี พ.ศ.2542 ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับอนุมัติให้เปิดหลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาวิชาการตลาดและสาขาวิชาการจัดการ หรือ Master of Business Administration (M.B.A.) ในภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2542 ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ

ต่อมาได้เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) (สำหรับผู้บริหาร) สาขาวิชาการตลาดและสาขาวิชาการจัดการ (Ex-MBA) ภาคพิเศษ ได้เปิดสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2543

 

 

 ชื่อและอักษรย่อปริญญา

 

 

 ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 

ชื่อและอักษรย่อปริญญา :  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

 

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) บธ.ม
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ) Master of Business Administration
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ) M.B.A.

 

ชื่อและอักษรย่อปริญญา :  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร

 

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) บธ.ม
ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ) Master of Business Administration
ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ) Ex-M.B.A.

 

 

 

ปรัชญาและวัตถุประสงค์

 

 :: ปรัชญาของหลักสูตร ::

 

 

“สังคมพัฒนาด้วยความก้าวหน้าของธุรกิจที่เลิศด้วยคุณค่าและคุณธรรม”

 

 

 :: ปณิธาน ::

 

 

” รอบรู้เชิงธุรกิจ สร้างบัณฑิตมีคุณธรรม ชำนาญ วิสัยทัศน์กว้างไกล รับใช้สังคม”

 

 

 :: วัตถุประสงค์ของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ::

 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 

1. เพื่อผลิตบุคลากรระดับมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารธุรกิจ

2. เพื่อผลิตบุคลากรระดับมหาบัณฑิตให้มีความสามารถในการพัฒนางานวิจัยด้านการบริหารธุรกิจ

3. เพื่อผลิตบุคลากรระดับมหาบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ

Share Button