ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนิสิตเพื่อรับทุนอุดหนุนการทำวิจัยของศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

เปิดอ่าน 49 views

ตามประกาศศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลงวันที่ 3 มีนาคม 2566 เรื่อง การรับสมัครนิสิตเพื่อรับทุนอุดหนุนการทำวิจัยของศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา นั้น
บัดนี้ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้พิจารณาคุณสมบัติตามที่กำหนดเป็นที่เรียบร้อย จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัยของนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 220566reserch

Share Button