ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประกาศรายวิชาที่นิสิตสอบไม่ผ่าน การสอบประมวลความรู้ ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2565

เปิดอ่าน 342 views

ประกาศรายวิชาที่นิสิตสอบไม่ผ่าน
การสอบประมวลความรู้ ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2565

 

สาขาวิชาการตลาด

 

» หมวดวิชาแกน สาขาวิชาการตลาด 〈คลิ๊ก!〉

 

» หมวดวิชาเอก สาขาวิชาการตลาด 〈คลิ๊ก!〉

 

สาขาวิชาการจัดการ

 

» หมวดวิชาแกน สาขาวิชาการจัดการ 〈คลิ๊ก!〉 

 

» หมวดวิชาเอก สาขาวิชาการจัดการ 〈คลิ๊ก!〉 

Share Button