ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประกาศขอรับสมัครทุนวิจัยนิสิต หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (นอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 24

เปิดอ่าน 61 views

ประกาศคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รับสมัครนิสิต (นอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 24 เพื่อรับทุนอุดหนุนการทำวิจัยของศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ขอรับใบสมัครและส่งใบสมัครได้ที่โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 เมษายน 2566

030366tun

Share Button