ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประกาศผลสอบประมวลความรู้หมวดวิชาเอก/หมวดวิชาแกน ระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(สาขาการจัดการ-สาขาการตลาด) ภาคใน/นอกเวลาราชการ

เปิดอ่าน 214 views

ประกาศผลสอบประมวลความรู้หมวดวิชาเอก/หมวดวิชาแกน

ระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการ-สาขาการตลาด) ภาคใน/นอกเวลาราชการ

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

141265compre-mg 141265compre-mk-1

ประกาศรายวิชาสอบประมวลความรู้ หมวดวิชาแกน-หมวดวิชาเอก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

141265compre-b_Page_1 141265compre-b_Page_2 141265compre-b_Page_3 141265compre-b_Page_4

Share Button