ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประชาสัมพันธ์กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2565

เปิดอ่าน 1,358 views

ประชาสัมพันธ์กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนตุลาคม 2565

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนตุลาคม 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(วิปัศยา รุจิวิพัฒน์)

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนตุลาคม 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(แพรว อังธนากุล)

 

ประชาสัมพันธ์กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนพฤศจิกายน 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(ณัฐวีณ์ นิตยสมบูรณ์)

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนพฤศจิกายน 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(เบญจมาศ มุ่งอุ่นกลาง)

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนพฤศจิกายน 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(สุจีรา อินทรโฉม)

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนพฤศจิกายน 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(พลอยรุ้ง แซ่จึง)

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนพฤศจิกายน 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(มธุมน จินากุล)

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนพฤศจิกายน 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(ถิรดา ไชยเผือก)

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนพฤศจิกายน 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(กณตธร อธิศฐโภคิน)

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนพฤศจิกายน 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(วีรณัฐ วิริยขลุ่ยทอง)

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนพฤศจิกายน 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(ธนัญญา แสวงหาบุญ)

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนพฤศจิกายน 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(ปารณีย์ สหกิจสกุล)

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนพฤศจิกายน 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(ธฤตภณ ผูกจิตร)

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนพฤศจิกายน 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(สุภาพร พลแสน)

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนพฤศจิกายน 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(จิรัฌชา พลเมือง)

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนพฤศจิกายน 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(นับเดือน นิยมวัน)

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนพฤศจิกายน 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(คุณัญญา เนียมฤทธิ์)

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนพฤศจิกายน 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(แทนพันธุ์ เมืองซอง)

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนพฤศจิกายน 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(วราภรณ์ สุริยา)

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนพฤศจิกายน 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(วิวรรณดา เรืองแก้ว)

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนพฤศจิกายน 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(วนัชณิช เจตนเสน)

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนพฤศจิกายน 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(พรรษา สระทองโดย)

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนพฤศจิกายน 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(เมธิทิพย์ ศีลประสิทธิ)

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนพฤศจิกายน 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(กรกานต์ รักบ้านเกิด)

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนพฤศจิกายน 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(นพวรรณ นุรัตน์)

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนพฤศจิกายน 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(นุศรา ปานนาค)

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนพฤศจิกายน 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(อัครภณ สนเอี่ยม)

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนพฤศจิกายน 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(ชลลดา รอดแล้ว)

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนพฤศจิกายน 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(รัตนาภรณ์ ยอดทอง)

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนพฤศจิกายน 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(พิมพ์นุสร ทวีวัฒนานนท์)

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนพฤศจิกายน 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(สุพัตรา แย้มประเสริฐ)

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนพฤศจิกายน 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(สิริมาดา โกวประดิษฐ์)

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนพฤศจิกายน 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(ยลรวี ฉัตรศิริเวช)

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนพฤศจิกายน 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(ประไพศาล คณารักษาพงษ์)

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนพฤศจิกายน 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(ทิพย์เทพินทร์ ขจรกิตติประกิต)

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนพฤศจิกายน 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(รัตนชาติ พันธ์พงษ์วงศ์)

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนพฤศจิกายน 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(นพรัตน์ รัตนปิลัมธน์)

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนพฤศจิกายน 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(ธรณิช ผูกสี)

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนพฤศจิกายน 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(นฤภร ชูสุวรรณ)

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนพฤศจิกายน 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(รัตติยาภรณ์ ปลอดทอง)

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนพฤศจิกายน 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(XuLiuqing)

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนพฤศจิกายน 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(ZHOU HUI)

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนพฤศจิกายน 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(LIU YING)

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนพฤศจิกายน 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(กานต์กวี ทองวงษ์)

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนพฤศจิกายน 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(ศิครินทร์ ฤกษสิริกรกุล)

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนพฤศจิกายน 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(พรเพ็ญ สระทองกลัด)

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนพฤศจิกายน 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(ณัฐกาญจน์ ทิพย์รักษ์)

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนพฤศจิกายน 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(เนติพร เจริญสุข)

 

Share Button