ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)

เปิดอ่าน 675 views

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) สาขาการตลาด สาขาการจัดการ และสาขาธุรกิจเพื่อสังคม ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน – 18 พฤศจิกายน 2565
ผูู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ https://admission.swu.ac.th
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โทร. 0 2169 1016

https://bas-swu.com/home-mba/

Brand Support Company, Typographic Modern Facebook Ad (1)

Share Button