ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประกาศรายวิชาที่นิสิตสอบไม่ผ่าน ประจำปีการศึกษา 2/2564

เปิดอ่าน 720 views

ประกาศรายวิชาที่นิสิตสอบไม่ผ่าน ประจำปีการศึกษา 2565

 

– ประกาศรายวิชาที่นิสิตสอบไม่ผ่าน ประจำปีการศึกษา 2565 (หมวดวิชาแกน)

 :arrow: สาขาวิชาการตลาด

 :arrow: สาขาวิชาการจัดการ

– ประกาศรายวิชาที่นิสิตสอบไม่ผ่าน ประจำปีการศึกษา 2565 (หมวดวิชาเอก)

 :arrow: สาขาวิชาการตลาด

 :arrow: สาขาวิชาการจัดการ

Share Button