ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประชาสัมพันธ์กำหนดการสอบปากเปล่า ประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2565

เปิดอ่าน 944 views

ประชาสัมพันธ์กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนพฤษภาคม 2565

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนพฤษภาคม 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(ธนเดช มหาจิราภัทร์)

 

ประชาสัมพันธ์กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมิถุนายน 2565

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมิถุนายน 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(ขวัญตา เชื้อเมืองพาน)

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมิถุนายน 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(ภาวิณี โฆสะนันท์ชัย)

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมิถุนายน 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(โสภามาศ เกาะแก้ว)

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมิถุนายน 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(พีรกานต์ พุ่มแก้ว)

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมิถุนายน 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(พลชา รุ่งเรืองไพศาลสุข) 

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมิถุนายน 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(อาภัชฎา เชวงชุติรัตน์) 

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมิถุนายน 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(นภัสวรรณ สุวรรณคีรี) 

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมิถุนายน 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(ทักษพร พลดงนอก) 

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมิถุนายน 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(รวีวรรณ เกษมศรีวิไล ) 

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมิถุนายน 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(ภัสราภรณ์ พูลสวัสดิ์ ) 

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมิถุนายน 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(ปวีณพล สายสืบ

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมิถุนายน 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(วราภรณ์ มาปันเครือ) 

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมิถุนายน 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(สุภชา รอดจิตต์) 

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมิถุนายน 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(กนกรัตน์ เอื้อไพบูลย์ , เจนจิรา เทียนวิจิตร , สุดารัตน์ มากะเรือน ,
กฤตติยา ชินเดช , พงศกร เหลืองไพโรจน์ , นางสาวณัฐกานต์ จงวิมาณสินธุ์ ,  ธีริศรา เล็กเครือสุวรรณ ,) 

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมิถุนายน 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(คีตา พัฒนาไพบูลย์กุล) 

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมิถุนายน 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(ฐาปนี แก้วเสน่ห์ใน) 

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมิถุนายน 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(นางสาวโสภิตา พลสา) 

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมิถุนายน 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(นางสาวจิตตรา ดวงตาแก้ว) 

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมิถุนายน 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(อดิศร กิจบำรุง) 

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมิถุนายน 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(ขวัญศิริ สุนทรธรรมกุล) 

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมิถุนายน 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(อัจฉราวรรณ สมานวงศ์) 

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมิถุนายน 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(วิศรุต เชื้อพราหมณ์) 

Share Button