ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบประมวลความรู้ ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

เปิดอ่าน 435 views

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบประมวลความรู้ ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

- click1รายชื่อผู้เข้าสอบประมวลความรู้หมวดวิชาแกน ประจำภาคเรียนที่2/2564

สาขาวิชาการตลาดและสาขาวิชาการจัดการ

สอบวันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2565 เวลา 08.30-12.30 น. ณ อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์

 

- click1รายชื่อผู้เข้าสอบประมวลความรู้หมวดวิชาเอก ประจำภาคเรียนที่2/2564

สาขาวิชาการตลาดและสาขาวิชาการจัดการ

สอบวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565 เวลา 08.30-12.30 น. ณ อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์

 

***มาตรการและแนวปฏิบัติในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

 

Share Button