ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายงานประจำปี คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

เปิดอ่าน 120 views

รายงานประจำปี 

ประจำปี 2565 

 

แผนยุทธศาสตร์คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

-แผนยุทธศาสตร์คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม 5 ปี (2562-2566)

 

แผนปฏิบัติการ (Action plan)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

-แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

- แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  1. คู่มือปฏิบัติงานและการให้บริการ

- คู่มือการปฏิบัติงาน : งานบริหารและธุรการ

- คู่มือการปฏิบัติงาน : งานบริการการศึกษา

- คู่มือการปฏิบัติงาน : งานคลังและพัสดุ

- คู่มือการปฏิบัติงาน : งานนโยบายและแผน

 

Share Button