ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมกราคม-เมษายน 2565

เปิดอ่าน 1,798 views

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมกราคม 2565

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมกราคม 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

 

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนกุมภาพ้นธ์ 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(เพิ่มเติม)กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนกุมภาพ้นธ์ 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

 

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมีนาคม 2565

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมีนาคม 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(เพิ่มเติม)กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมีนาคม 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(เพิ่มเติม2) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมีนาคม 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(เพิ่มเติม3) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมีนาคม 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(เพิ่มเติม4) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมีนาคม 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(เพิ่มเติม5) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมีนาคม 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(เพิ่มเติม6) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมีนาคม 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(เพิ่มเติม7) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมีนาคม 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(เพิ่มเติม8) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมีนาคม 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

 

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนเมษายน 2565

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนเมษายน 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 
( รุ่งฤดี แซ่ตั้ง, ศราวดี แย้มงาม,วรางคณา กรสิริภัคกุล,ณภัทร กลิ่นประชุม) 

(เพิ่มเติม) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนเมษายน 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(ศศิภา เยาะสูงเนิน)

(เพิ่มเติม1) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนเมษายน 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(พิมพ์ชนก เฟื่องฟู,ชนิกานต์ จันทร์วิทยานุชิต)

(เพิ่มเติม2) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนเมษายน 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(นภารัตน์ สุนทรวนิช)

(เพิ่มเติม3) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนเมษายน 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด)

(ถิรจิตรี แจ้งขำ) 

(เพิ่มเติม4) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนเมษายน 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(ธามัน สมบัติเจริญ)

(เพิ่มเติม5) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนเมษายน 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(สุจิรา มูลอาษา)

(เพิ่มเติม6) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนเมษายน 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(จินต์จุฑา ลาภวาณิชย์สกุล)

(เพิ่มเติม7) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนเมษายน 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(ชลภัสสรณ์ เลิศศิริธนะกุล,ประภาสินี หมั่นงาน)

(เพิ่มเติม8) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนเมษายน 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(สาคร อามาตหิน)

(เพิ่มเติม9) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนเมษายน 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(รมยนันท์ จันทร์พานิช)

(เพิ่มเติม10) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนเมษายน 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(นวพล สมศรี)

(เพิ่มเติม11) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนเมษายน 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(ศุภาพิชญ์ สิมาจารย์ )

(เพิ่มเติม12) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนเมษายน 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(เกศินี เจริญกิตติพร)

(เพิ่มเติม13) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนเมษายน 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(ณัฐวุฒิ เสมาทอง)

(เพิ่มเติม14) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนเมษายน 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(สิเรียม คมขำ)

(เพิ่มเติม15) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนเมษายน 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(สิรภพ คุณโลก,จิราพัชร วรรณมณฑา,อารีรัตน์ ศรีทับ)

(เพิ่มเติม16) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนเมษายน 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(อลงกรณ์ ปิยะมาภรณ์)

 (เพิ่มเติม17) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนเมษายน 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(ขวัญตา เชื้อเมืองพาน)

 (เพิ่มเติม18) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนเมษายน 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(อารดา ต่วนชะเอม)

 (เพิ่มเติม19) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนเมษายน 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(สุภนิดา หลากสุขถม)

 (เพิ่มเติม20) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนเมษายน 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(วิชชา   จันทร์ทอง)

 (เพิ่มเติม21) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนเมษายน 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(ธนเดช มหาจิราภัทร์)

 (เพิ่มเติม22) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนเมษายน 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(ธนากร รุ่งโจน์ตระกูล)

 (เพิ่มเติม23) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนเมษายน 2565  :arrow: (คลิ๊กรายละเอียด) 

(กรวิชญ์ อิทธิสิริกุลชัย)

Share Button