ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเรียนเชิญผู้สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564

เปิดอ่าน 1,001 views

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง ขอเรียนเชิญผู้สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2564

โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความได้ที่ mbasbj@gmail.com

ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2564

โดยสามารถดูรายละเอียดการจัดเตรียมบทความ

ได้ที่ http://mba.swu.ac.th/wp-content/uploads/2021/05/270564.pdf

Share Button