ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

แจ้งการลงทะเบียนอบรม

เปิดอ่าน 553 views

260862เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมการลงทะเบียนรายวิชา
ปริญญานิพนธ์ / สารนิพนธ์ สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา รหัส 60 เป็นต้นไป
ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562
วันที่ 8 กันยายน 2562 เวลา 13.00 – 14.00 น.
หรือ วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 11.00 – 12.00 น.
ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร กานดา ณ ถลาง ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ลงทะเบียนได้ที่ : https://forms.gle/e4gC2ohy5qiyZ14X8

Share Button