ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โครงการเตรียมความพร้อมของนิสิตในการนำเสนอสารนิพนธ์

เปิดอ่าน 974 views

โครงการเตรียมความพร้อมของนิสิตในการนำเสนอสารนิพนธ์

วันเสาร์ที่ 29 มิิถุนายน 2562

ณ โรงแรมอาวานี

Share Button