ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เรียน บัณฑิต MBA ทุกท่าน

เปิดอ่าน 875 views

251061-1เรียน บัณฑิต MBA ทุกท่าน
โครงการฯ ขอความอนุเคราะห์ บัณฑิตใหม่ทุกท่านที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ดำเนินการลงทะเบียนเข้ารับปริญญา และกรอกแบบสอบถามภาวะการหางานทำ ได้ที่ http://commencement2.swu.ac.th/dip_register_login.php ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายชื่อบัณฑิตสาขาการตลาด

251061mk

รายชื่อบัณฑิตสาขาการจัดการ

251061mg

 

 

Share Button