ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขอเชิญบทความลงวารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

เปิดอ่าน 1,860 views

 

https://www.tci-thaijo.org/index.php/rpu

51061_Page_1 51061_Page_2 51061_Page_3

Share Button