ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โครงการเตรียมความพร้อมในการนำเสนอบทความปริญญานิพนธ์ และสารนิพนธ์ รุ่นที่18

เปิดอ่าน 835 views

โครงการเตรียมความพร้อมในการนำเสนอบทความปริญญานิพนธ์ และสารนิพนธ์ รุ่นที่18

วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560

ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

Share Button