ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รูปกิจกรรมโครงการสร้างเสริมจริยธรรมและปรับพื้นฐานสู่ความเป็นหนึ่ง X-MBA 17

เปิดอ่าน 787 views

โครงการสร้างเสริมจริยธรรมและปรับพื้นฐานสู่ความเป็นหนึ่ง

สำหรับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต X-MBA 17 

ะหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2560

ณ โรงแรม เอ-วัล รอยัล ครูส พัทยา จ.ชลบุรี


Share Button