ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โครงการสัมมนาทางวิชาการ “Business Plan and Practices” สำหรับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) รุ่นที่ 17

เปิดอ่าน 972 views

 

โครงการสัมมนาทางวิชาการ “Business Plan and Practices”

สำหรับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) รุ่นที่ 17

ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม พ.ศ.2560

ณ โรงแรม เอ-วัน รอยัล ครูส พัทยา จ.ชลบุรี

Share Button