ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

X-MBA รุ่นที่ 16 (สำหรับผู้บริหาร) เรื่อง รับสมัครนิสิตเพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัยของโครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

เปิดอ่าน 1,869 views

tunX655-300ประกาศคณะสังคมศาสตร์

เรื่อง รับสมัครนิสิตเพื่อรับทุนอุดหนุนการวิจัยของโครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

——————————————–

ด้วยโครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความประสงค์จะมอบทุนสนับสนุนการวิจัยของนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รุ่นที่ 16 (สำหรับผู้บริหาร) สาขาวิชาการตลาดและสาขาวิชาการจัดการ จำนวน 6 ทุนๆ ละ 10,000 บาท รวมทั้งสิ้น 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน) โดยนิสิตที่จะได้รับทุนต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (X-MBA) รุ่นที่ 16

2. มีผลการเรียนสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00

3. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย

4. ไม่เคยได้รับทุนสนับสนุน หรือทุนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยมาก่อน

ในการนี้จึงเปิดรับสมัครนิสิตเพื่อขอรับทุนที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด โดยขอรับใบสมัคร และส่งใบสมัครได้ที่โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2560

ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลด : แบบฟอร์มขอรับทุน

Share Button