ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บทความวิจัยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปี2557

เปิดอ่าน 4,268 views

ผู้วิจัย: อมร สามารถ

 

ผู้วิจัย: เรณุกา ทองวงษ์เพ็ชร

 

ผู้วิจัย: นารีรัตน์ หาญถาวรชัยกิจ 

 

ผู้วิจัย: ปองทิพ ลิ่มหลัก 

Share Button