ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

slide

กุมภาพันธ์

24

2021

การประชุมวิชาการ SMARTS ระดับชาติ ครั้งที่ 10

  การประชุมวิชาการ SMARTS ระดับชาติ ครั้งที่ 10 10th SMARTS Conference (SMARTS X) วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, จังหวัดชลบุรี Deadline submission: 9 เมษายน 2564 http://smartssociety.com/ https://www.facebook.com/SmartsSociety/