ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าว

มีนาคม

28

2023

ประชาสัมพันธ์กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนเมษายน 2566

ประชาสัมพันธ์กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนเมษายน 2566 ประชาสัมพันธ์กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนเมษายน 2566  (คลิ๊กรายละเอียด)  (นิตยร์ดี เก้าอุดม) ประชาสัมพันธ์กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนเมษายน 2566  (คลิ๊กรายละเอียด)  (ทิพย์วิภาพัช ชุมไธสงค์) ประชาสัมพันธ์กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนเมษายน 2566  (คลิ๊กรายละเอียด)  (จรรยพร บุบผัน)   ประชาสัมพันธ์กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนเมษายน 2566  (คลิ๊กรายละเอียด)  (ทิพย์วิภาพัช ชุมไธสงค์)

มีนาคม

3

2023

ประกาศขอรับสมัครทุนวิจัยนิสิต หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (นอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 24

ประกาศคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครนิสิต (นอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 24 เพื่อรับทุนอุดหนุนการทำวิจัยของศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ขอรับใบสมัครและส่งใบสมัครได้ที่โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 เมษายน 2566

กุมภาพันธ์

15

2023

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) – สาขาการตลาด – สาขาการจัดการ – สาขาธุรกิจเพื่อสังคม ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 12 มิถุนายน 2566 ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ https://admission.swu.ac.th/admissions2/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทร. 0 2169 1016

กุมภาพันธ์

11

2023

ประชาสัมพันธ์กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

ประชาสัมพันธ์กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566  (คลิ๊กรายละเอียด)  (มีนา บัวลอยเลิศ) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566  (คลิ๊กรายละเอียด)  (ณัฏฐา โลหะโชติ) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566  (คลิ๊กรายละเอียด)  (จิราภรณ์ ระงับทุกข์) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566  (คลิ๊กรายละเอียด)  (ปุญญิศา บุญไทย )

ธันวาคม

14

2022

ประกาศผลสอบประมวลความรู้หมวดวิชาเอก/หมวดวิชาแกน ระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(สาขาการจัดการ-สาขาการตลาด) ภาคใน/นอกเวลาราชการ

ประกาศผลสอบประมวลความรู้หมวดวิชาเอก/หมวดวิชาแกน ระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการ-สาขาการตลาด) ภาคใน/นอกเวลาราชการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประกาศรายวิชาสอบประมวลความรู้ หมวดวิชาแกน-หมวดวิชาเอก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

กรกฎาคม

6

2022

สอบประมวลความรู้ ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564

สอบประมวลความรู้ ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2564   หมายเหตุ – นิสิตที่เข้าสอบจะต้องส่งผลตรวจ ATK ก่อนวันเข้าสอบ 1 วัน ภายในเวลา 14.00 น. โดยให้ส่งผลตรวจที่ swubas4.1234@gmail.com โดยระบุใน E-mail ว่า “ส่งผลตรวจ ATK เพื่อเข้าสอบประมวลความรู้” พร้อมระบุชื่อ-สกุล วัน และเวลาที่ตรวจ ทั้งนี้ ทางศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จะคืนชุดตรวจ

มิถุนายน

21

2022

กำหนดการสอบประมวลความรู้ในภาคการเรียนที่ 3/ 2564

กำหนดการสอบประมวลความรู้ในภาคการเรียนที่ 3/ 2564 – วิชาแกน วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565   เวลา 8.30 – 12.30 น.   ณ ห้อง 14-205 – วิชาเอก  วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565   เวลา 8.30 – 12.30 น.   ณ ห้อง 14-205

พฤษภาคม

25

2022

ประกาศรายวิชาที่นิสิตสอบไม่ผ่าน ประจำปีการศึกษา 2/2564

ประกาศรายวิชาที่นิสิตสอบไม่ผ่าน ประจำปีการศึกษา 2565   – ประกาศรายวิชาที่นิสิตสอบไม่ผ่าน ประจำปีการศึกษา 2565 (หมวดวิชาแกน)   สาขาวิชาการตลาด   สาขาวิชาการจัดการ – ประกาศรายวิชาที่นิสิตสอบไม่ผ่าน ประจำปีการศึกษา 2565 (หมวดวิชาเอก)   สาขาวิชาการตลาด   สาขาวิชาการจัดการ

พฤษภาคม

23

2022

ประกาศผลสอบประมวลความรู้ ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

ประกาศผลสอบประมวลความรู้ ประจำภาคเรียนที่ 2/2564   - ผลสอบประมวลความรู้ สาขาวิชาการตลาด ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 (คลิ๊ก) - ผลสอบประมวลความรู้ สาขาวิชาการจัดการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 (คลิ๊ก)