ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวประชาสัมพันธ์

มีนาคม

24

2023

ประชาสัมพันธ์กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนเมษายน 2566

ประชาสัมพันธ์กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนเมษายน 2566 ประชาสัมพันธ์กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนเมษายน 2566  (คลิ๊กรายละเอียด)  (นิตยร์ดี เก้าอุดม) ประชาสัมพันธ์กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนเมษายน 2566  (คลิ๊กรายละเอียด)  (ทิพย์วิภาพัช ชุมไธสงค์) ประชาสัมพันธ์กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนเมษายน 2566  (คลิ๊กรายละเอียด)  (จรรยพร บุบผัน)  

มีนาคม

3

2023

ประกาศขอรับสมัครทุนวิจัยนิสิต หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (นอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 24

ประกาศคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครนิสิต (นอกเวลาราชการ) รุ่นที่ 24 เพื่อรับทุนอุดหนุนการทำวิจัยของศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ขอรับใบสมัครและส่งใบสมัครได้ที่โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 เมษายน 2566

มีนาคม

3

2023

ประชาสัมพันธ์กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมีนาคม 2566 ประชาสัมพันธ์กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมีนาคม 2566  (คลิ๊กรายละเอียด)  (ยมลพร สุวรรณรัตน์) ประชาสัมพันธ์กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมีนาคม 2566  (คลิ๊กรายละเอียด)  (พิชชาอร กสิชีวิน) ประชาสัมพันธ์กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมีนาคม 2566  (คลิ๊กรายละเอียด)  (ณัฐพงศ์ จำปาศรี) ประชาสัมพันธ์กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมีนาคม 2566  (คลิ๊กรายละเอียด)  (สุนิสา แซ่เหมา) ประชาสัมพันธ์กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมีนาคม 2566  (คลิ๊กรายละเอียด)  (พลกฤต หุ่นเก่า)

กุมภาพันธ์

15

2023

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) – สาขาการตลาด – สาขาการจัดการ – สาขาธุรกิจเพื่อสังคม ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 12 มิถุนายน 2566 ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ https://admission.swu.ac.th/admissions2/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โทร. 0 2169 1016

กุมภาพันธ์

11

2023

ประชาสัมพันธ์กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

ประชาสัมพันธ์กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566  (คลิ๊กรายละเอียด)  (มีนา บัวลอยเลิศ) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566  (คลิ๊กรายละเอียด)  (ณัฏฐา โลหะโชติ) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566  (คลิ๊กรายละเอียด)  (จิราภรณ์ ระงับทุกข์) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566  (คลิ๊กรายละเอียด)  (ปุญญิศา บุญไทย )

ธันวาคม

14

2022

ประกาศผลสอบประมวลความรู้หมวดวิชาเอก/หมวดวิชาแกน ระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(สาขาการจัดการ-สาขาการตลาด) ภาคใน/นอกเวลาราชการ

ประกาศผลสอบประมวลความรู้หมวดวิชาเอก/หมวดวิชาแกน ระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการ-สาขาการตลาด) ภาคใน/นอกเวลาราชการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประกาศรายวิชาสอบประมวลความรู้ หมวดวิชาแกน-หมวดวิชาเอก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ตุลาคม

17

2022

ประชาสัมพันธ์กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2565

ประชาสัมพันธ์กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนตุลาคม 2565 กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนตุลาคม 2565   (คลิ๊กรายละเอียด)  (วิปัศยา รุจิวิพัฒน์) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนตุลาคม 2565   (คลิ๊กรายละเอียด)  (แพรว อังธนากุล)   ประชาสัมพันธ์กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนพฤศจิกายน 2565   (คลิ๊กรายละเอียด)  (ณัฐวีณ์ นิตยสมบูรณ์) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนพฤศจิกายน 2565   (คลิ๊กรายละเอียด)  (เบญจมาศ มุ่งอุ่นกลาง) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนพฤศจิกายน 2565   (คลิ๊กรายละเอียด)  (สุจีรา อินทรโฉม) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนพฤศจิกายน 2565   (คลิ๊กรายละเอียด)  (พลอยรุ้ง แซ่จึง) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนพฤศจิกายน 2565   (คลิ๊กรายละเอียด)  (มธุมน

ตุลาคม

1

2022

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมกราคม-เมษายน 2565

กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมกราคม 2565 กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมกราคม 2565   (คลิ๊กรายละเอียด)    กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนกุมภาพ้นธ์ 2565   (คลิ๊กรายละเอียด)  (เพิ่มเติม)กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนกุมภาพ้นธ์ 2565   (คลิ๊กรายละเอียด)    กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมีนาคม 2565 กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมีนาคม 2565   (คลิ๊กรายละเอียด)  (เพิ่มเติม)กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมีนาคม 2565   (คลิ๊กรายละเอียด)  (เพิ่มเติม2) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมีนาคม 2565   (คลิ๊กรายละเอียด)  (เพิ่มเติม3) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมีนาคม 2565   (คลิ๊กรายละเอียด)  (เพิ่มเติม4) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมีนาคม 2565   (คลิ๊กรายละเอียด)  (เพิ่มเติม5) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมีนาคม 2565   (คลิ๊กรายละเอียด)  (เพิ่มเติม6) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมีนาคม 2565   (คลิ๊กรายละเอียด)  (เพิ่มเติม7) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมีนาคม 2565   (คลิ๊กรายละเอียด)  (เพิ่มเติม8) กำหนดการสอบปากเปล่าประจำเดือนมีนาคม

กันยายน

27

2022

ประชาสัมพันธ์รายวิชาที่ออก สอบประมวลความรู้ และรายชื่อผู้เข้าสอบ ภาคเรียนที่ 1/2565

รายวิชาที่ออกในการสอบประมวลความรู้ ภาคเรียนที่ 1/2565 (สำหรับนิสิต รหัส 63 เป็นต้นไป) รายชื่อผู้เข้าสอบประมวลความรู้ ภาคเรียนที่ 1/2565