ภาพบรรยากาศการรายงานตัวสอบสัมภาษณ์วิชาการ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ภาพบรรยากาศการรายงานตัวสอบสัมภาษณ์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิชาเอกการตลาด วิชาเอกการจัดการ และวิชาเอกธุรกิจเพื่อสังคม ประจำปีการศึกษา 2566​

X