ประชาสัมพันธ์สอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์

[ประชาสัมพันธ์การสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์]

📢 ขอเชิญชวนนิสิตและผู้สนใจทุกๆ ท่าน เข้าร่วมรับฟังการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

นำเสนอโดย นายธีรภัทร์ วงค์คำนา

หัวข้อเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกทำงานแบบเที่ยวไปด้วยทำงานไปด้วยของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร

⏰️ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 14.00-15.30 น.

🖥 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม

Zoom ID: 690 846 0638

Passcode: 123456

X