[ประชาสัมพันธ์การสอบปากเปล่าสารนิพนธ์]

📢 ขอเชิญชวนนิสิตและผู้สนใจทุกๆท่าน

เข้าร่วมรับฟังการสอบปากเปล่าสารนิพนธ์

ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (นอกเวลาราชการ)

⏰️ในวันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 16.00-17.30 น. โดย นางสาวณัฐวิภาลักษ์ ผิวเกลี้ยง

เรื่อง การรับรู้เชิงประสบการณ์และคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและความภักดีของผู้บริโภคเครื่องสำอางค์ตราสินค้าระดับลักชัวรีในห้างสรรพสินค้า เขตกรุงเทพมหานคร

🖥 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom
Meeting ID: 846 7265 9518
Passcode: L1BWUh

X