ผู้แต่ง/ผู้วิจัย : นางสาววรรณนิภา เกตุสมใจ
นิสิต : MBA
สาขาวิชา : การตลาด
อนุมัติเมื่อ : 23/6/2546
ประเภทงานวิจัย : สารนิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.วัลลภ ลำพาย
วรรณนิภา เกตุสมใจ.(2545) . ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในการมาใช้บริการสนามฝึกซ้อม กอล์ฟในเขตกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ์ บธ.ม. (การตลาด) . กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาจาร์ยที่ปรึกษาสารนิพนธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ ลำพาย. การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟในเขต กรุงเทพมหานคร เพื่อทราบถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคในการมาใช้บริการ เพื่อปรับปรุงการให้บริการด้านต่าง และใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนสำหรับผู้ที่สนใจ อันเนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมาก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคที่มาใช้บริการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างใช้ค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ใช้การหาค่าความแตกต่างนัยสำคัญน้อยที่สุด และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติใช้โปรแกรม SPSS For Window Version 11 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่มาใช้บริการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟที่เป็นตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยส่วนใหญ่มีอายุ อยู่ระหว่าง 31-40 ปี รองลงมามีอายุอยู่ระหว่าง 21-30 ปี ตามลำดับ พิจารณาตามระดับการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่าง จบการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี รองลงมาการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ตามลำดับ พิจารณาตามอาชีพ พบว่าส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน รองลงมา มีอาชีพอาชีพธุรกิจส่วนตัว ตามลำดับ พิจารณาตามรายได้ พบว่ามีรายได้มากกว่า 50,001 บาทขึ้นไป รองลงมา มีรายได้อยู่ระหว่าง 15,001-30,000 ตามลำดับ พิจารณาตามสถานภาพ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีสถานภาพโสด รองลงมามีสถานภาพสมรส / อยู่ด้วยกัน ตามลำดับ และพบว่า 1. กลุ่มตัวอย่างที่มาใช้บริการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟมีความคิดเห็นด้วยมากที่สุด ว่าสถานที่ของสนามฝึกซ้อมกอล์ฟควรมีความทันสมัยและตกแต่งสวยงาม การจัดออกแบบสนามให้มีทัศนียภาพเหมือนการออกรอบในสนามกอล์ฟมีผลต่อการมาใช้บริการของท่าน และประชาชนผู้มาใช้บริการเห็นด้วยว่า การมีจำนวนพนักงานเพื่อบริการจำนวนมากเป็นเหตุจูงใจให้มาใช้บริการ การให้บริการลูกกอล์ฟที่มีความใหม่อยู่เสมอ การปิดการให้บริการในเวลา 24.00 น. จะทำให้สะดวกในการใช้บริการมากขึ้น การให้บริการเสริมด้านต่างๆ เช่น สถานที่ออกกำลังกาย ร้านจำหน่ายสินค้า นวดแผนโบราณ มีผลต่อการมาใช้บริการ การซื้อคูปองเป็นเล่มได้ส่วนลดมีผลต่อการมาใช้บริการ การมีสนามให้มีกรีนซ้อมพัตต์ 2. กลุ่มตัวอย่างที่มาใช้บริการมีความคิดเห็นไม่แน่ใจ การให้บริการของ Pro Golf ไม่มีผลในการมาใช้บริการ ราคาค่าใช้บริการลูกกอล์ฟในปัจจุบันเหมาะสม การตั้งราคาค่าใช้บริการลูกกอล์ฟที่ต่ำกว่า (1ถาด 50 บาท) ทำให้เสียภาพพจน์ต่อสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ ระยะทางในการเดินทางมาใช้บริการสนามฝีกซ้อมกอล์ฟไม่มีผลต่อการมาใช้บริการ การมาใช้บริการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟเพียงที่เดียวโดยตลอด การมีโปรแกรมให้สมัครสมาชิก เป็นเหตุจูงใจให้มาใช้บริการ สื่อต่าง ๆ เช่น โบรชัวร์ ,ใบปลิว ไม่เป็นเหตุให้ท่านรู้จักสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ การจัดให้มีราคาพิเศษ ในเวลา 8.00–15.00 น. ไม่มีผลต่อท่านในการใช้บริการที่มากขึ้น การโฆษณาทางโทรทัศน์ไม่ได้ช่วยให้รู้จักสนามฝึกซ้อมกอล์ฟมากขึ้น 3. กลุ่มตัวอย่างที่มาใช้บริการมีความคิดเห็นระดับไม่เห็นด้วยในเรื่อง การไม่มีบริการเครื่องตั้งลูกสำหรับฝึกซ้อมกอล์ฟ มีผลต่อการมาใช้บริการ 4. พิจารณาตามเหตุจูงใจที่ทำให้ท่านมาใช้บริการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มาใช้บริการเนื่องจาก เพื่อสุขภาพมากที่สุด รองลงมามาใช้บริการเพราะคนในครอบครัวเล่นกอล์ฟ 5. พิจารณาตามการได้รับฟังข่าวสารหรือการชักชวนมีผลต่อการมาใช้บริการ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มาใช้บริการส่วนใหญ่เลือกว่ามีผลในการมาใช้บริการ 6. พิจารณาตามการมาใช้บริการบริการเป็นครั้งแรกหรือไม่ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มาใช้บริการส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นผู้ที่มาใช้บริการครั้งแรก 7. พิจารณาตามการเดินทางมาใช้บริการ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มาใช้บริการส่วนใหญ่เดินทางมาใช้บริการเป็นหมู่คณะ 8. พิจารณาตามการทดลองใช้สนามใหม่ พบว่ามีการไปทดลองใช้สนามใหม่มี 9. พิจารณาตามตามช่วงวันที่มาใช้บริการพบว่า มีการมาใช้บริการในวันธรรมดา(จันทร์-ศุกร์) 10. พิจารณาตามช่วงเวลาที่มาใช้บริการ พบว่า มีการมาใช้บริการในช่วงเวลา 18.01 น 11. พิจารณาตามการมีบริการเสริมเกี่ยวกับด้านต่าง ๆ เช่น ร้านจำหน่ายอาหาร สินค้าเสริมสวย มีการต้องการ 12. พิจารณาตามการให้การบริการที่ดีที่สุดที่ต้องการ พบว่าการบริการที่ต้องการมาที่สุดคือ การบริการที่ดีที่สุดของพนักงานมีจำนวน 13. เพศแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการมาใช้บริการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟที่แตกต่างกัน สรุปผลการทดสอบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการมาใช้บริการสนามกอล์ฟจำแนกตามเพศ พบว่าจำนวนครั้งที่ผู้มาใช้บริการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟระหว่างเพศชาย และหญิงแตกต่างกัน 14. อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการมาใช้บริการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟที่แตกต่างกัน ในด้านการใช้เวลาเฉลี่ยต่อครั้งที่มาใช้บริการ ด้านการใช้ค่าใช้จ่ายต่อครั้งครั้งละ ด้านจำนวนครั้งที่มาใช้บริการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ และด้านระยะเวลาที่มาใช้บริการ แตกต่างกัน 15. การศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อ พฤติกรรมการมาใช้บริการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟที่แตกต่างกัน ใน ด้านการใช้เวลาเฉลี่ยต่อครั้งที่มาใช้บริการ ด้านการใช้ค่าใช้จ่ายต่อครั้งครั้งละ และด้านจำนวนครั้งที่มาใช้บริการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ แตกต่างกัน 16. อาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อ พฤติกรรมการมาใช้บริการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟที่แตกต่างกัน ใน ด้านการใช้เวลาเฉลี่ยต่อครั้งที่มาใช้บริการ ด้านการใช้ค่าใช้จ่ายต่อครั้งครั้งละ และด้านจำนวนครั้งที่มาใช้บริการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ แตกต่างกัน 17. รายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อ พฤติกรรมการมาใช้บริการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟที่แตกต่างกัน ใน ด้านการใช้เวลาเฉลี่ยต่อครั้งที่มาใช้บริการ ด้านการใช้ค่าใช้จ่ายต่อครั้งครั้งละ ด้านจำนวนครั้งที่มาใช้บริการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ และด้านการมาใช้บริการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟแห่งนี้มาแล้ว แตกต่างกัน 18. สถานภาพที่แตกต่างกันมีผลต่อ พฤติกรรมการมาใช้บริการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟที่แตกต่างกัน ในด้านการใช้เวลาเฉลี่ยต่อครั้งที่มาใช้บริการ ด้านการใช้ค่าใช้จ่ายต่อครั้งครั้งละที่มาใช้บริการ แตกต่างกัน 19. ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด ซึ่งได้แก่ ปัจจัยที่เกี่ยวกับด้านผลิตภัณฑ์ (การบริการ) ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านสถานที่ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการมาใช้บริการสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ Vannipa Ketsomjai (2003). Factors Influencing Consumer Behavior of Using Golf Driving Range Centers, in Bangkok Metropolitan Area. Master Project, M.B.A (Marketing). Bangkok : Graduate School , Srinakharinwirot University. Advisor : Assistant Professor Dr. Vanlop Lumpline The objective of this research is to study the factors that influence the customer behavior of using the golf driving ranges in Bangkok Metropolitan area. The study behavior customer for improve service and the study could also be used for the feasibility study evaluation, especially for the potential investors in establishing the Golf Driving Range Business. The number of sampling data is 400 people, with the study of: 1. Statistic Analysis Methods of- Percentage, Mean, Standard Deviation, and Independent T- Test. 2. One Way Analysis of Variance and Pair Comparison which are arranged by Least Significant Difference (LSD). 3. Pearson Product Moment Correlation Coefficient examines the Analysis of Statistical Correlation. 4. SPSS program for Window Version 11, for the Statistical Analysis. The study shows that customers are mostly male gender, primary is in the age range of 31 – 40 and the secondary is 21 – 30 years of age. As for the education background, the sampling data shows that most of them are at least held a Bachelor Degree, followed by the group ‘holding higher than Bachelor Degree’. For the occupation factor, most of sampling group is a wage earner, and come second with the business owner. Most of them have income greater than 50,001, followed with the income group of 15,001 – 30,000 Bahts per month, respectively. Also, marital status of most the sampling group is single, followed with the group of married or living together. This study shows: 1. Majority of the sampling group tends to believe that the decoration and design of the subject site plays an important role for the consumers to use the golf driving range. It should be modernized with a touch of beautiful landscape. The design of the driving range should also be realistic comparing with the golf course. The sufficient number of customer service receptionist is another issue that should be considered. The quality of the golf ball is also, an essential element for the golf-driving range player. For the convenience of the customers, the closing time should expand till midnight (24:00). The prepaid coupon (with a special discount) can influence the golf driving range customers. Also, the additional services such as putt practice center, fitness center, retail shops, sauna, and traditional massage, can increase the varieties for the golf driving range. 2. The sampling group is uncertain that the pro Golf Attendant can change the influence of the customer behavior. The suitable price for a golf bucket about 50 Bahts, and any price range lower than that, can bring down the image of the golf driving range. Mostly, customers have a royalty to the specific driving range, and do not mind the traveling distance. The membership program can attract the potential customers, but not the brochure or leaflet. A special promotion during the hour of 08:00 – 15:00 does not increase the hours for the customers to spend more time in the driving range. Also, television advertisement, do not influence the customer driving range acknowledgement. 3. The sampling is disagreed that the ball placement machine can have an effect in the golf driving range service. 4. Main priority of using the driving range is for the health issues, and followed with the condition of accompanying a person in the family, respectively. 5. Majority of the sampling group evaluates that in coming to use the golf driving range, news spreading or ‘word of mouth’ is an efficient tool of ‘advertisement’. 6. Most of the sampling data is not a first timer. 7. Most of the sampling data comes in group. 8. They also have the courtesy of trying a new driving range. 9. Usual hour is mostly on weekday (Monday – Friday). 10. The hour of using the service is after the hour of 18:01. 11. The additional service such as restaurant, beauty saloon, and etc, is necessary. 12. The requirement of good customer service is concentrated on the golf driving range staff representatives. 13. Gender difference; can derive a - Difference in number of usage frequency 14. Age difference; can derive a - Difference in accumulated time per usage - Difference in expenditure per usage - Difference in number of usage frequency - Difference in hour of usage 15. Educational background difference; can derive a - Difference in accumulated time per usage - Difference in expenditure per usage - Difference in number of usage frequency 16. Occupation difference; can derive a - Difference in accumulated time per usage - Difference in expenditure per usage - Difference in number of usage frequency 17. Income difference; can derive a - Difference in accumulated time per usage - Difference in expenditure per usage - Difference in number of usage frequency - Difference in number of time using the driving range 18. Marital status difference; can derive a - Difference in accumulated time per usage - Difference in expenditure per usage 19. Marketing Factors such as product (service), price, place and promotion, can relate to the