ผู้แต่ง/ผู้วิจัย : นางสาวอัญชลา สงวนสัตย์
นิสิต : MBA
สาขาวิชา : การจัดการ
อนุมัติเมื่อ : 13/5/2546
ประเภทงานวิจัย : สารนิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร.ศุภิณญา ดัชณาภิรมย์
อัญชลา สงวนสัตย์. (2546). ความพึงพอใจของพนักงานในการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ใน องค์การญี่ปุ่น กรณีศึกษา บริษัท โซนี โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด. สารนิพนธ์ บธ.ม. (การจัดการ). กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. อาจารย์ที่ปรึกษา สารนิพนธ์ : ดร.ศุภิณญา ดัชณาภิรมย์. การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความพึงพอใจของพนักงานในการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ในองค์การญี่ปุ่น กรณีศึกษา : บริษัท โซนี โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในด้านการสรรหาและคัดเลือก ด้านการฝึกอบรมและพัฒนา ด้านการเลื่อนตำแหน่ง ด้านการลงโทษทางวินัยและการออกจากงาน ด้านระบบเงินเดือน ด้านการประเมินผลงาน โดยจำแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับตำแหน่ง ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และรายได้ต่อเดือน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้บริหารและพนักงานบริษัท โซนี โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 176 คน และนำกลุ่มตัวอย่างมากำหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีสะดวก เครื่งมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม SPSS PC เพื่อหาค่าสถิติ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตราฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มโดยใช้การทดสอบค่าที ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่ม โดยวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนแบบทางเดียว และทำการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ใช้วิธี Least Significant Difference (LSD) และการหาความสัมพันธ์โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการศึกษาวิจัยพบว่า พนักงานบริษัท โซนี โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ โดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจปานกลาง หากพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ความพึงพอใจต่อการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์การในด้านการสรรหาและคัดเลือก อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ด้านการฝึกอบรมและการพัฒนาอยู่ในระดับพึงพอใจมากเช่นกัน ส่วนด้านการเลื่อนตำแหน่งอยู่ในระดับพึงพอใจปานกลาง ในด้านการลงโทษทางวินัยและการออกจากงานอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ส่วนในด้านระบบเงินเดือน และด้านการประเมินผลงานนั้นอยู่ในระดับพึงพอใจปานกลาง และเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลโดยจำแนกตาม 1. พนักงานของบริษัท โซนี โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศชาย พนักงานส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 22-33 ปี สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี เป็นพนักงานระดับปฏิบัติการ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 3-5 ปี และมีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท และ 10,001 – 20,000 บาท 2. พนักงานของบริษัท โซนี โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ระเบียบและการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ เต็ม 10 คะแนน คะแนนโดยเฉลี่ยคือ 5.91 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 59.10 โดยมีค่าเฉลี่ย X = 0.591 ซึ่งเมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การให้คะแนนแล้วมีระดับความรู้ ความเข้าใจด้านการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ขององค์การอยู่ในระดับมาก 3. พนักงานของบริษัท โซนี โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่มีเพศต่างกัน มีความพึงพอใจ ต่อการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ โดยรวมทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าพนักงานมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานด้านทรัพยากร มนุษย์ขององค์การ ในด้านการสรรหาและคัดเลือก แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนในด้านการฝึกอบรมและการพัฒนา ด้านการเลื่อนตำแหน่ง ด้านการลงโทษทางวินัยและการออกจากงาน ระบบเงินเดือน ด้านการประเมินผลงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 4. พนักงานบริษัทโซนี โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่มีอายุต่างกัน มีความพึงพอใจใน การบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ โดยรวมทุกด้านไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านก็พบว่าไม่มีความแตกต่างกันเช่นกัน 5. พนักงานบริษัทโซนี โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่มีสถานภาพโสดและสมรสต่างกัน มี ความพึงพอใจในการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ โดยรวมทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าพนักงานมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ ในด้านการฝึกอบรมและการพัฒนา การลงโทษทางวินัยและการออกจากงาน และระบบเงินเดือน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 6. พนักงานของบริษัท โซนี โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึง พอใจต่อการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ โดยรวมทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าพนักงานมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ ในด้านการสรรหาและคัดเลือก ด้านการฝึกอบรมและการพัฒนา ด้านการเลื่อนตำแหน่ง ด้านการลงโทษทางวินัยและการออกจากงาน ด้านระบบเงินเดือน ด้านการประเมินผลงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 7. พนักงานของบริษัท โซนี โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่มีระดับตำแหน่งต่างกัน มีความพึง พอใจต่อการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ โดยรวมทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าพนักงานมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ ในด้านการสรรหาและคัดเลือก แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในด้านการฝึกอบรมและการพัฒนา ด้านการเลื่อนตำแหน่ง ด้านการลงโทษทางวินัยและการออกจากงาน ด้านระบบเงินเดือน ด้านการประเมินผลงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 8. พนักงานของบริษัท โซนี โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานต่าง กัน มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ โดยรวมทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าพนักงานมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ ในด้านการฝึกอบรมและการพัฒนา ด้านการเลื่อนตำแหน่ง ด้านระบบเงินเดือน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 9. พนักงานของบริษัท โซนี โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความพึง พอใจต่อการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ โดยรวมทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าพนักงานมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ ในด้านการสรรหาและคัดเลือก ด้านการฝึกอบรมและการพัฒนา ด้านการประเมินผลงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 10. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ (ด้าน การสรรหาและคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนา การเลื่อนตำแหน่ง ด้านการลงโทษทางวินัยและการออกจากงาน ด้านระบบเงินเดือน และด้านการประเมินผลงาน) ขององค์การ กับระดับความพึงพอใจของพนักงานในการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ โดยรวมพบว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และผลของค่าสถิติสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน มีค่าเป็นลบแสดงว่ายิ่งพนักงานที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบและการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์มาก จะยิ่งมีระดับความพึงพอใจน้อย โดยจะแปรไปในทิศทางตรงกันข้าม Anchala Sanguansat. (2003). The Employees’ Satisfaction of Human Resources Management System in Japanese Organization. A Cases Study of Sony Logistics (Thailand) Ltd. Master Project, M.B.A. (Management). Bangkok : Graduate School, Srinakharinwirot University. Advisor Committee : Dr.Supinya Dachanabhirom The purpose of this research is to study the employees’ satisfaction of Human Resources Management System in Japanese Organization. A Case study of Sony Logistics (Thailand) Ltd. The contents is studying in the details of these aspects : recruitment and selection system, training and development system, promotion system, punishment and resignation system, salary and allowances system and evaluation system which is classified by genders, age, marital status, education level, position level, period of work and salary per month. The samples of this research is 176 employees of Sony Logistics (Thailand) Ltd. by using the convenience sampling method. The tool use for data collection is questionaire. Data is analyzed by SPSS PC program on pc computer. The result are in percentage, average, means, standard deviation, statistic t-test, F-test or one way analysis of variance and compare their average in pairs by using LSD (Lease Significant Difference) and the Pearson Correlation. The results of the research are: The employees of Sony Logistics (Thailand) Ltd. are satisfied with the Human Resources Management System in their company as a whole in moderate level. If we consider in each aspects, it is found that the employees of SLT are satisfied with the Human Resources Management System in their company in the recruitment and selection system and training and development system in a lot of satisfied level, promotion system in moderate level , punishment and resignation system in a lot of satisfied level , salary and allowances system and evaluation system in moderate level. The analysis of data is revealed as follows : 1. Most of the employees, respondents of the questionaires are male, aged between 22-33 years old, single status, education level lower than bachelor’s degree, working in operational level position (Transportation Asst., Driver, checker and Leader) , period of work in 3-5 years and the salary per month lower than or equal to 10,000 baht and 10,001-20,000 baht. 2. Most of the employees have the knowledge and understanding about Human Resources Management in the company in the average of 5.91 points of 10 points or 59.10% The mean ( X ) is 0.591 . If we consider by the range in chapter 3, we found that the employees of SLT have a lot of knowledge and understanding about Human Resources Management in the company. 3. The employees of Sony Logistics (Thailand) Ltd. with differences in genders have the different levels of satisfaction as a whole with different statistical significance at level 0.01. If we consider by each aspects , it is found that the employees with differences in genders have the different levels of satisfaction in recruitment and selection system with the different statistical significance at level 0.05 and training and development system, promotion system, punishment and resignation system, salary and allowances system and evaluation system with the different statistical significance at level 0.01. 4. The employees of Sony Logistics (Thailand) Ltd. with differences in ages have the different levels of satisfaction as a whole without statistical significance. If we consider by each aspects, it is also found that the employees with differences in ages have the different levels of satisfaction in any items without statistical significance. 5. The employees of Sony Logistics (Thailand) Ltd. with differences in marital status have the different levels of satisfaction as a whole with different statistical significance at level 0.01. If we consider by each aspects , it is found that the employees with differences in marital status have the different levels of satisfaction in training and development system, punishment and resignation system and salary and allowances system with the different statistical significance at level 0.01. 6. The employees of Sony Logistics (Thailand) Ltd. with differences in education level have the different levels of satisfaction as a whole with different statistical significance at level 0.01. If we consider by each aspects , it is found that the employees with differences in education level have the different levels of satisfaction in recruitment and selection system , training and development system, promotion system, punishment and resignation system , salary and benefits system and evaluation system with the different statistical significance at level 0.01. 7. The employees of Sony Logistics (Thailand) Ltd. with differences in position level have the different levels of satisfaction as a whole with different statistical significance at level 0.01. If we consider by each aspects , it is found that the employees with differences in position level have the different levels of satisfaction in recruitment and selection system with the different statistical significance at level 0.05 and training and development system, promotion system, punishment and resignation system, salary and allowances system and evaluation system with the different statistical significance at level 0.01. 8. The employees of Sony Logistics (Thailand) Ltd. with differences in period of work have the different levels of satisfaction as a whole with different statistical significance at level 0.05. If we consider by each aspects , it is found that the employees with differences in period of work have the different levels of satisfaction in training and development system, promotion system, salary and allowances system with the different statistical significance at level 0.05. 9. The employees of Sony Logistics (Thailand) Ltd. with differences in salary per month have the different levels of satisfaction as a whole with different statistical significance at level 0.01. If we consider by each aspects, it is found that the employees with differences in salary per month have the different levels of satisfaction in recruitment and selection system , training and development system, and evaluation system with the different statistical significance at level 0.01. 10. It is found that the knowledge and understanding about Human Resources Management of the company in the aspects : recruitment and selection system, training and development system, promotion system, punishment and resignation system, salary and allowances system and evaluation system is related to the levels of satisfaction as a whole with the correlation significance at level 0.01 and it is also found that the number of correlation level appears in minus status, therefore, it is concluded that the more knowledge and understanding about Human Resources Management of the company the less in level of satisfaction in Human Resources Management of the company.