โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวประกาศ

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่
  • ข่าวสารวารสาร
  • ข่าวสารทั่วไป

โครงการอบรมฟรี สำหรับผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการ จัดโดยสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดอบรมโครงการ “สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมโดยเปิดรับ จำนวน 2 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 อบรมทุกวันเสาร์ ( จำนวน 10 ครั้ง ) โดยเริ่มวันเสาร์ที่ 18 ก.พ 2560 รุ่นที่ 2 อบรมทุกวันอาทิตย์ ( จำนวน 10 ครั้ง )

รูปกิจกรรมโครงการสร้างเสริมจริยธรรมและปรับพื้นฐานสู่ความเป็นหนึ่ง X-MBA 17

โครงการสร้างเสริมจริยธรรมและปรับพื้นฐานสู่ความเป็นหนึ่ง สำหรับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต X-MBA 17  ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2560 ณ โรงแรม เอ-วัล รอยัล ครูส พัทยา จ.ชลบุรี

รับสมัครนิสิตใหม่ MBA รุ่น19 ประจำปีการศึกษา

  สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเรียน ทางโครงการ MBA จะเปิดรับสมัครเป็น วันที่ 11 มกราคม 2560 เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา2560 สมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่ http://admission.swu.ac.th และ http://grad.swu.ac.th การรับสมัคร 1. ระยะเวลาการศึกษา – ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสำเร็จการศึกษาอย่างน้อย 3 ภาคการศึกษา และอย่างมากไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 2. วิชาเอกที่เปิดรับ

ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558

 ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558

เชิญชวนนักศึกษาในหลักสูตรเข้าร่วมการแข่งขันวิเคราะห์เคสธุรกิจ SCBFLC2017

เนื่องด้วยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์และธนาคารไทยพาณิชย์ได้ร่วมมือกัน จัดการแข่งขัน SCB Future Leader Challenge 2017 ครั้งที่ 4 ในปีนี้ โดยเป้าหมายหลักของโครงการคือนักศึกษาในระดับปริญญาโท จึงอยากใคร่ขอความอนุเคราะห์ทางหลักสูตรช่วยประชาสัมพันธ์การแข่งขันผ่านทาง Facebook, Social media และช่องทางอื่นๆของทางหลักสูตร ตามข้อความข้างล่างนี้ และทางคณะทำงานอยากจะขออนุญาตเข้าไปทำการ Roadshow ในกับนักศึกษาในช่วงระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2560 โดยใช้เวลาประมาณ 15 – 30