โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวประกาศ

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่
  • ข่าวสารวารสาร
  • ข่าวสารทั่วไป

การทำบัตรนิสิต (รูปแบบใหม่) ภาคเรียนที่ 1

การทำบัตรนิสิต (รูปแบบใหม่) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ให้นิสิตมาทำบัตรนิสิตในวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559 ณ หอประชุมใหญ่ พร้อมบัตรประจำตัวประมาชน ยกเว้นนิสิตที่ผันค่าเทอม และส่งเอกสารไม่ครบ ตามรายชื่อให้ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อจ่ายค่าเทอมและส่งเอกสารให้ครบถ้วนเพื่อทำบัตรในรอบต่อไป

โครงการเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงานปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ สำหรับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รุ่นที่ 17

โครงการเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงานปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ สำหรับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รุ่นที่ 17 ในวันเสาร์ที่  3  กันยายน  2559 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เลิศวรรณวิทย์ และอาจารย์ ดร.พัฒน์ธนะ บุญชู คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559 (สำหรับผู้บริหาร)

  โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559 (สำหรับผู้บริหาร) สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ได้ที่ http://grad.swu.ac.th/ และ  http://admission.swu.ac.th   รายละเอียดการสมัคร 1. ระยะเวลาการศึกษา – ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสำเร็จการศึกษาอย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา และอย่างมากไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 2. วิชาเอกที่เปิดรับ – วิชาเอกการตลาด นอกเวลาราชการ 30 คน – วิชาเอกการจัดการ นอกเวลาราชการ

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันสอบ สำหรับนิสิตที่สมัครเข้าเรียนใหม่

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันสอบ สำหรับนิสิตที่สมัครเข้าเรียนใหม่ จากวันสอบข้อเขียนเดิมวันที่ 13 กุมภาพันธ์ และสอบสัมภาษณ์วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2524 มาเป็นสอบข้อเขียนวันที่ 30 เมษายน 2559 และสอบสัมภาษณ์วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 จึงขอแจ้งให้ผู้สมัครทราบทั่วกัน

รับสมัครนิสิตใหม่ MBA รุ่น18 ประจำปีการศึกษา

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา2559 สมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่ http://admission.swu.ac.th และ http://grad.swu.ac.th ระหว่างวันที่  11 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2559 การรับสมัคร 1. ระยะเวลาการศึกษา – ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสำเร็จการศึกษาอย่างน้อย 3 ภาคการศึกษา และอย่างมากไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 2. วิชาเอกที่เปิดรับ –

เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559 (สำหรับผู้บริหาร)

  โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2559 (สำหรับผู้บริหาร) สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ได้ที่ http://grad.swu.ac.th/ และ  http://admission.swu.ac.th   รายละเอียดการสมัคร 1. ระยะเวลาการศึกษา – ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสำเร็จการศึกษาอย่างน้อย 4 ภาคการศึกษา และอย่างมากไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 2. วิชาเอกที่เปิดรับ – วิชาเอกการตลาด นอกเวลาราชการ 30 คน – วิชาเอกการจัดการ นอกเวลาราชการ