หน้า จากทั้งหมด 88 หน้า
ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้วิจัยอาจารที่ปรึกษารหัสเล่มสถานะ
พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวเกาะเกร็ด จ.นนทบุรีสายทิพย์ บัวเผือก รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์3 บท กำลังดำเนินการ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ ปัจจัยจูงใจ และความผูกพันต่อองค์กรที่มีผลต่อพฤติกรรมการทำงานของพนักงานบริษัท เอ็มอีเอส มิตรพรเจคท์ เซอร์วิสเซส จำกัด สุพิชญา อรุณวงษ์ รศ.สุพาดา สิริกุตตา5 บท กำลังดำเนินการ
ทัศนคติของพนักงานที่มีต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 : 2004 และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ดัชมิลล์ จำกัดพัชรินทร์ กลิ่นพลับ รศ.สุพาดา สิริกุตตา3 บท กำลังดำเนินการ
ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร ความจงรักภักดีต่อองค์กร และบรรยากาศในองค์กรที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสำนักงานใหญ่หทัยรัตน์ ตันสุวรรณ รศ.สุพาดา สิริกุตตา5 บท กำลังดำเนินการ
ทัศนคติของผู้บริโภคที่มาใช้บริการร้านบุฟเฟ่ต์หมูกระทะในเขตบางแคตวงรัตน์ ประโชติรัตนกุล รศ.ดร.พุทธกาล รัชธร17/50สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าของเครื่องสำอางระดับบนในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลของคนในกรุงเทพมหานครสุพรรณี จันทร์รัสมี รศ.ดร.พุทธกาล รัชธรสมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าในคลังแบบฝังเข้ากับตัวเฟอร์นิเจอร์ยี่ห้อ เตก้าของผู้บริโคในเขตกรุงเทพมหานครพัชรินทร์ นันทิวรรธนากุล รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ทัศนคติ และความภักดีของแพทย์ที่มีต่อกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัท เอไซ (ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ในโรงพยาบาลเขตกรุงเทพมหานครอรุณ ศิริชัย รศ.ดร.พุทธกาล รัชธรสมบูรณ์แล้ว 5 บท
ความคิดเห็นและแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการร้านซักรีดย่านมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนางสาวสุรีย์ วิเศษสุข รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการศูนย์ผิวหนัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นางสาวมนัสวี อุดมพงษ์ ผศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์5 บท กำลังดำเนินการ
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้งานระบบอินทราเน็ตของกรมสรรพกรของข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานครภานุมาส ปรีบัว รศ.สมชาย หิรัญกิตติสมบูรณ์แล้ว 5 บท
ทัศนคติที่มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อแผ่นอนามัยยี่ห้อ โซฟี รุ่นดับเบิ้ลเฟรส ของผู้บริโภคสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร กนกอร พยัคฆพงษ์ รศ.สุพาดา สิริกุตตา1/50สมบูรณ์แล้ว 5 บท
เพื่อศึกษาส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเป็นสมาชิก Spot Rewards ของ Tops ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ดวงกมล อมิตรพ่าย อ.ดร.พนิต กุลศิริ5 บท กำลังดำเนินการ
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์พีดีเอ โฟน ของ HP ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครสุขสันต์ เจียมศิวานนท์ อ.ดร.พนิต กุลศิริ39/50สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวไทยในเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี นางสาวจรรยา วาหลวง 3 บท กำลังดำเนินการ
ความพึงพอใจและแนวโน้มในอนาคตของผู้บริโภคต่อการเข้าใช้บริการที่ร้านบุญถาวร สาขารัชดาณัฐวิทย์ เผือนพิพัฒน์ ผศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์16/50สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ยาของแพทย์ในรพ.รัฐบาล ภญ.สุภาภรณ์ ชนะ รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์3 บท กำลังดำเนินการ
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์โตโยต้า ยาริส ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร นายโกสีย์ รุ่งกำจัด ผศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ทัศนคติ ความพึงพอใจ และพฤติกรรมการเลือกกลิ่นรสของตราสินค้าดัชมิลล์ และตราสินค้าซีพีเมจิ ในผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครนายอรรถสิทธิ์ หลวงบำรุง รศ.ดร.พุทธกาล รัชธรสมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้ออาคารชุดคอนโดมิเนียมของ บริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) น.ส.จินตนา ศรีไชยา ศรีไชยา 3 บท กำลังดำเนินการ
ความต้องการได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพของประชาชนในเขตอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นางวาสนา เจริญสุข รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์5 บท กำลังดำเนินการ
ความคาดหวังและการรับรู้ต่อปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลในการตัดสินใจเลือกใช้ยาของแพทย์ในโรงพยาบาลรัฐบาลขนาดใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครสุภาภรณ์ ชนะ รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์5 บท กำลังดำเนินการ
ภาพลักษณ์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครอภิรดี พรภัทรารัตน์ รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน์สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ทัศนคติและแนวโน้มพฤติกรรมการใช้บัตรเครดิตเซ็นทรัลมาสเตอร์ บัตรทอง ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครประวีณา วิเชียรรักษ์ รศ.สุพาดา สิริกุตตา5 บท กำลังดำเนินการ
ความพึงพอใจและแนวโน้มการชมรายการ "จมูกมด" ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานครปัญจลักษณ์ ธีระสุนทรไท รศ.ดร.พุทธกาล รัชธร27/50สมบูรณ์แล้ว 5 บท
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความไว้วางใจภายในองค์กร กรณีศึกษา บริษัท เนตบีเคเค จำกัดอุชุมพร แก้วขุนทด 3 บท กำลังดำเนินการ
ลักษณะของผลิตภัณฑ์ ราคา และพฤติกรรมการซื้อที่อยู่อาศัย แบบบ้านเดี่ยวในโครงการจัดสรร จังหวัดนนทบุรีอรวีร์ มุสิกุล อ.ดร.พนิต กุลศิริสมบูรณ์แล้ว 5 บท
การส่งเสริมการขายของโลตัสเอกซ์เพรสที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครศุภลักษณ์ ใหลศุภสินอ.ดร.วรางคณา อดิศรประเสริฐสมบูรณ์แล้ว 5 บท
ลักษณะประชากรศาสตร์ การรับรู้เกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาด และพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนรายย่อยในกรุงเทพมหานคร น.ส.ชินานุตม์ แก้วรัตนกูล อ.ดร.พนิต กุลศิริสมบูรณ์แล้ว 5 บท
ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการบริการของศูนย์บริการซ่อมของบริษัทคอมพิวเตอร์แห่งหนึ่งวรางคณา กฤตยากรนุพงศ์ อ.ดร.วรางคณา อดิศรประเสริฐสมบูรณ์แล้ว 5 บท