โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวประกาศ

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่
  • ข่าวสารวารสาร
  • ข่าวสารทั่วไป

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ณ วันที่ 7

เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งผลประเมินการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ เรื่อง ยกเลิกการลงทะเบียนรายวิชาเกี่ยวข้องกับการสอบปากเปล่าสารนิพนธ์และปริญญานิพนธ์  7-10-58grad

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ณ วันที่ 8

1) เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์การตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา [click] 2) เรื่อง แบบฟอร์มตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ [click] 3) เรื่อง ขอเลื่อนกำหนดการสอบประจำภาค ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 [click]

กำหนดการสอบประมวลความรู้ ประจำภาคเรียน 1/2558

กำหนดการสอบประมวลความรู้ ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 วิชาแกน สอบวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30-12.30 น. ห้อง 11-201 ข้อ รายวิชา 1.1 MBA 531 การจัดการทางการเงิน 1.2 MBA 521 การบัญชีบริหาร 2 MBA 541 การจัดการการตลาดขั้นสูง 3 MBA 581

ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558

 ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558

ขยายเวลาเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ X-MBA รุ่นที่ 16

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2/2558 สมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่ http://admission.swu.ac.th และ http://grad.swu.ac.th ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2558

ขอเชิญเข้าร่วม “โครงการสถานการณ์จำลองทางโลกธุรกิจ (Business Simulation

โครงการสถานการณ์จำลองทางโลกธุรกิจ (Business Simulation Game)” ให้กับนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ในเวลาราชการ) สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการจัดการ รุ่นที่ 16 และนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สำหรับผู้บริหาร) สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการจัดการ รุ่นที่ 15 โดย รศ.ดร.อรรณพ ตันละมัย คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558 เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ณ

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ณ วันที่ 7

เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งผลประเมินการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ เรื่อง ยกเลิกการลงทะเบียนรายวิชาเกี่ยวข้องกับการสอบปากเปล่าสารนิพนธ์และปริญญานิพนธ์  7-10-58grad

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ณ วันที่ 8

1) เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์การตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา [click] 2) เรื่อง แบบฟอร์มตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ [click] 3) เรื่อง ขอเลื่อนกำหนดการสอบประจำภาค ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 [click]

กำหนดการสอบประมวลความรู้ ประจำภาคเรียน 1/2558

กำหนดการสอบประมวลความรู้ ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 วิชาแกน สอบวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30-12.30 น. ห้อง 11-201 ข้อ รายวิชา 1.1 MBA 531 การจัดการทางการเงิน 1.2 MBA 521 การบัญชีบริหาร 2 MBA 541 การจัดการการตลาดขั้นสูง 3 MBA 581