ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวประกาศ

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่
  • ข่าวสารวารสาร
  • ข่าวสารทั่วไป

ประกาศผลสอบประมวลความรู้ ประจำปีการศึกษา 3/2561

ประกาศผลสอบประมวลความรู้ ประจำปีการศึกษา 3/2561   ประกาศผลสอบ3/2561 สาขาวิชาการตลาด ประกาศผลสอบ3/2561 สาขาวิชาการจัดการ รายวิชาที่สอบไม่ผ่าน วิชาเอกการตลาด รายวิชาที่สอบไม่ผ่าน วิชาแกนการตลาด รายวิชาที่สอบไม่ผ่าน วิชาแกนการจัดการ