เขียนแบบฟอร์ม
ตรวจผลอนุมัติ
สำหรับเจ้าหน้าที่


แบบขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือราชการเพื่อขอความสะดวกในการศึกษาค้นคว้า

* จำเป็นต้องกรอก
ข้อมูลส่วนตัวนิสิต
* รหัสประจำตัว
* คำหน้าชื่อ    ชื่อ
  นามสกุล
* นิสิต    * ภาค    * สาขาวิชา
  E-mail    มือถือ
 
* ออกหนังสือราชการขอข้อมูลเพื่อทำ (เลือกเพียง 1 ข้อเท่านั้น จำเป็นต้องกรอกข้อใดข้อหนึ่ง)
 
    งานวิจัย  :  ชื่อเรื่องงานวิจัย

    รายงาน  :  รายวิชา
                         อาจารย์ผู้สอน
 

* มีความประสงค์ให้คณะฯ ออกหนังสือถึงบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก เพื่อขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูล ในรายละเอียดดังนี้

 
* โดยทำหนังสือถึง (บุคคล/หน่วยงานที่จะขอความอนุเคราะห์) ดังนี้

  1. ชื่อ ตำแหน่ง
      บริษัท

  2. ชื่อ ตำแหน่ง
      บริษัท

  3. ชื่อ ตำแหน่ง
      บริษัท

  4. ชื่อ ตำแหน่ง
      บริษัท

  5. ชื่อ ตำแหน่ง
      บริษัท
 
รายละเอียดอื่นๆ ถ้ามี