โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวประกาศ

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่
  • ข่าวสารวารสาร
  • ข่าวสารทั่วไป

สำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต สถิติการกรอกข้อมูลของผู้ใช้บัณฑิต

ตามที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้สำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต สถิติการกรอกข้อมูลของผู้ใช้บัณฑิต ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายจ้างของบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ จำนวน 129 คน (ตามรายชื่อดังแนบ) ที่ยังไม่ได้ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นผู้ใช้บัณฑิต ขอให้นายจ้างกรอกข้อมูลผ่าน QR CODE หรือ แบบฟอร์มกรอกข้อมูลรายละเอียดของผู้ใช้บัณฑิต https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuI4uOrs7isZPqqEx0fT7z4gF24pPU7BCsoz8QnfECkYao0A/viewform เพื่อที่มหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการส่งชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านไปยังที่อยู่ หรือ อีเมล์ของนายจ้าง เพื่อสามารถเข้าระบบสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตต่อไป รายชื่อดังแนบ รายชื่อผู้ใช้บัณฑิต – การจัดการ (คลิ๊ก)

สอบประมวลความรู้ ประจำภาคเรียน 3 ปีการศึกษา

สอบประมวลความรู้ ประจำภาคเรียน 3 ปีการศึกษา 2560 - รายชื่อนิสิตสอบวิชาเอกการจัดการ   - รายชื่อนิสิตสอบวิชาเอกการจัดการ - รายชื่อนิสิตสอบวิชาแกน วิชาเอกการจัดการ-วิชาเอกการตลาด

โครงการจัดทำและบริหารจัดการปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ด้วยระบบ i-Thesis ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

โครงการจัดทำและบริหารจัดการปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ ด้วยระบบ i-Thesis ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 4