ศูนย์การจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวประกาศ

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่
  • ข่าวสารวารสาร
  • ข่าวสารทั่วไป

ประกาศเปลี่ยนวันสอบสมิทธิภาพทางภาษา

ประกาศเปลี่ยนวันสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาโท ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 โดยเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังนี้ จากเดิม สอบในวันที่ 24 มีนาคม 2562 เป็นวันที่ 31 มีนาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้ที่ต้องส่งชั่วโมงการเรียนรู้ด้วยตนเอง 30 ชั่วโมง

ประกาศรายชื่อผู้ที่ต้องส่งชั่วโมงการเรียนรู้ด้วยตนเอง 30 ชั่วโมง เพื่อสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 ส่งได้ที่ E-mail : gradswuacademics@gmail.com โดยระบุห้อข้อ : การส่งเอกสารพัฒนาภาษาอังกฤษ 30 ชั่วโมง ( ชื่อ – สกุล รหัสประจำตัวนิสิต ) ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2562

ประกาศเปลี่ยนวันสอบสมิทธิภาพทางภาษา

ประกาศเปลี่ยนวันสอบสมิทธิภาพทางภาษา ระดับปริญญาโท ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 โดยเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังนี้ จากเดิม สอบในวันที่ 24 มีนาคม 2562 เป็นวันที่ 31 มีนาคม 2562