โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวประกาศ

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัครนิสิตใหม่
  • ข่าวสารวารสาร
  • ข่าวสารทั่วไป

กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ X-MBA รุ่นที่ 16

กำหนดการ นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สำหรับผู้บริหาร) รุ่นที่ 16 วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ประสาท หลักศิลา อาคารคณะสังคมศาสตร์ 11.30-12.00 น. – ลงทะเบียน / รับเอกสารและของที่ระลึกจากทางโครงการ MBA พร้อมรับกล่องอาหารว่าง 12.00-13.00 น. – รับประทานอาหารกลางวัน 13.00-13.15 น. – คณบดีคณะสังคม

กำหนดการ “โครงการสร้างเสริมจริยธรรมและปรับพฤติกรรมพื้นฐานสู่ความเป็นหนึ่ง นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหำบัณฑิต (สำหรับผู้บริหาร)

กำหนดการ “โครงการสร้างเสริมจริยธรรมและปรับพฤติกรรมพื้นฐานสู่ความเป็นหนึ่ง นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหำบัณฑิต (สำหรับผู้บริหาร) รุ่นที่ 16 วันที่ 16-17 มกราคม 2559 ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำบีช รีสอร์ท

ตารางเรียนปรับพื้นฐาน สำหรับ X-MBA รุ่น

ตารางเรียนปรับพื้นฐาน สำหรับ X-MBA รุ่น 16 วันที่ 9-10 มกราคม 2559 ห้อง 11-201 วัน เวลา XMK1 XMG1 ส. 9 ม.ค. 59 09.00-12.00 น. วิชาการเงิน อ.ดร.ญาณพล แสงสันต์ 11-201 13.00-16.00 น. วิชาเศรษฐศาสตร์เบืองต้น รศ.ดร.ณักษ์ กุลิสร์

รับสมัครนิสิตใหม่ MBA รุ่น18 ประจำปีการศึกษา

  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา2559 สมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่ http://admission.swu.ac.th และ http://grad.swu.ac.th ระหว่างวันที่  11 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2559 การรับสมัคร 1. ระยะเวลาการศึกษา – ระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตรจนสำเร็จการศึกษาอย่างน้อย 3 ภาคการศึกษา และอย่างมากไม่เกิน 5 ปีการศึกษา 2. วิชาเอกที่เปิดรับ –

กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ X-MBA รุ่นที่ 16

กำหนดการ นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สำหรับผู้บริหาร) รุ่นที่ 16 วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ประสาท หลักศิลา อาคารคณะสังคมศาสตร์ 11.30-12.00 น. – ลงทะเบียน / รับเอกสารและของที่ระลึกจากทางโครงการ MBA พร้อมรับกล่องอาหารว่าง 12.00-13.00 น. – รับประทานอาหารกลางวัน 13.00-13.15 น. – คณบดีคณะสังคม

ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558

 ประกาศรายชื่อและสถานที่สอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558

ประกาศบัณฑิต เรื่อง ยกเลิกการลงทะเบียนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการสอบปากเปล่าสารนิพนธ์และปริญญานิพนธ์

ประกาศบัณฑิต เรื่อง ยกเลิกการลงทะเบียนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการสอบปากเปล่าสารนิพนธ์และปริญญานิพนธ์ [Click]

ประกาศบัณฑิต เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวันสุดท้ายของการเรียน และกำหนดการสอบ

ประกาศบัณฑิต เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวันสุดท้ายของการเรียน และกำหนดการสอบ ประจำภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558 ระดับบัณฑิตศึกษา (click)

ผลสอบประมวลความรู้ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ผลสอบประมวลความรู้ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ลำดับ รหัสประจำตัวนิสิต วิชาแกน วิชาเอก 1 57199110090 ผ่าน ผ่าน 2 57199110093 ผ่าน ไม่ผ่าน 3 57199110101 ผ่าน ผ่าน 4 57199110102 ผ่าน ผ่าน 5 57199110105 ผ่าน ผ่าน

กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ X-MBA รุ่นที่ 16

กำหนดการ นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สำหรับผู้บริหาร) รุ่นที่ 16 วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ประสาท หลักศิลา อาคารคณะสังคมศาสตร์ 11.30-12.00 น. – ลงทะเบียน / รับเอกสารและของที่ระลึกจากทางโครงการ MBA พร้อมรับกล่องอาหารว่าง 12.00-13.00 น. – รับประทานอาหารกลางวัน 13.00-13.15 น. – คณบดีคณะสังคม

กำหนดการ “โครงการสร้างเสริมจริยธรรมและปรับพฤติกรรมพื้นฐานสู่ความเป็นหนึ่ง นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหำบัณฑิต (สำหรับผู้บริหาร)

กำหนดการ “โครงการสร้างเสริมจริยธรรมและปรับพฤติกรรมพื้นฐานสู่ความเป็นหนึ่ง นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหำบัณฑิต (สำหรับผู้บริหาร) รุ่นที่ 16 วันที่ 16-17 มกราคม 2559 ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำบีช รีสอร์ท